Bo Sundqvist skriver idag på UNT Debatt om universitets lednings- och styrningsfrågor. Det är en viktig diskussion som idag förs på många arenor och som Uppsala universitet har all anledning att även fortsättningsvis uppmuntra och driva.

Att Bo Sundqvist upplever att det skulle vara tyst i dessa frågor förvånar. I kölvattnet av remissbehandlingen av förslaget om högskolestiftelser hösten 2013 har en intensiv diskussion förts inte bara om universitetens relation till staten utan även om hur deras interna styr-, lednings- och ansvarsförhållanden långsiktigt skall regleras. Hur en kollegial styrmodell skall kunna kombineras med ett starkt akademiskt ledarskap och studentinflytande diskuteras både inom Uppsala universitet (dekanmöten, senat, seminarier) och nationellt (SUHF, IVA) och regeringen har uppdragit åt tidigare Stockholmsrektorn Kåre Bremer att utreda bland annat dessa frågor.

Bo Sundqvists förslag om att tilldela den akademiska senaten en starkare ”konstitutionell” roll är en av de idéer som med fördel kan ingå i den diskussion som med säkerhet kommer att fortsätta under hösten. Det är viktigt att diskussionen förs i öppna fora och att så många som möjligt kommer till tals.