Just hemkomna från konsistoriets terminsinternat, denna gång på Steningevik. Internaten inleds alltid med ett eftermiddagsseminarium tillsammans med vicerektorerna. Denna gång diskuterades kvalitetsutveckling inom både utbildning och forskning.

Konsistoriet fick en presentation av KrUUt (kreativ utbildningsutveckling) och hur utbildningens kvalitetsutmaningar ser ut inom vetenskapsområdena och ur studenternas perspektiv. Det blev en väldigt bra dialog, en livlig diskussion, högt i tak, med många kloka synpunkter.

Den engagerade diskussionen fortsatte sedan med frågan om hur och om kvalitet i forskning kan mätas och vilka konsekvenser olika system och rankingar har. Till sist presenterade Joseph Nordgren sitt uppdrag om samordning av infrastruktur vid Uppsala universitet. Hela seminariet, diskussionen och alla kloka synpunkter blir ett viktigt inspel till den revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet som nu ligger i startgroparna.

Onsdagsförmiddagens formella sammanträde innehöll beslut om att inrätta ett intendenturområde på Campus Gotland, och internrevisionen kunde konstatera att regelverket kring antagning av doktorander fungerar. Konsistoriet underströk att det finns behov av att internrevisionen kan belysa andra frågor kring doktorandutbildningen, t ex finansiering.

Dagens möte innehöll också en tillbakablick och reflektion över vad som hänt inom universitetet under det sittande konsistoriets mandatperiod. Många små och stora frågor har behandlats varav en krävt komplicerade avvägningar och vägval. Tiden har präglats av en hög förändringstakt och flera stora reformer t ex autonomi, införande av avgifter, kårobligatorium och kårstatus, samgående med Gotland bara för att nämna några.

Allra sist sammanträdde konsistoriet i sin roll som styrelse för de närmare 600 stiftelser som är knutna till Uppsala universitet. Akademiförvaltningens VD Kent Berg presenterade årets förvaltning. Den förvaltade förmögenheten uppgår till ca 7,5 miljarder kronor och drygt 200 miljoner utdelas varje år till olika ändamål: närmare 100 går till universitetet (”reservfonden”), och drygt lika mycket går till specificerade forskningsändamål och stipendier av olika slag.

Detta var alltså det sittande konsistoriets sista sammanträde. Därför vill vi avsluta med ett tack till avgående ledamöter i konsistoriet för stort engagemang, för livliga diskussioner, kloka beslut och ert stora stöd för Uppsala universitet.

Ett särskilt tack till ordförande Hans Dalborg som med stor skicklighet, respekt och varsam hand lett konsistoriets arbete i tio år, hela tiden med Anna Ekström som konstruktiv vice ordförande.

STORT TACK!

Anna Ekström och Hans Dalborg