Månad: oktober 2016

Jämställdhetsintegrering pågår

Idag fick vårt utökade ledningsråd besök av två personer från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som har fått i uppdrag att stödja lärosätena med deras arbete med jämställdhetsintegrering. I 2016 års regleringsbrev fick vi som universitet det uppdraget. Regeringen lyfter fram ojämställda karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden.

Som ett led i detta arbete har vi gjort en kartläggning gjorts av universitetets centralt beslutade och genomförda jämställdhetsåtgärder 2004-2015. Jämställdhetsarbetet har ofta bedrivits som projekt och under projektens gång har problemområden uppmärksammats och åtgärder genomförts. Det blev en imponerande lista. Jag kan konstatera att Uppsala universitet har under lång tid bedrivit ett intensivt arbete för jämställdhet och lika villkor. Uppsala universitet har överlag nått de mål om andel kvinnor av nyanställda professorer som satts upp av regeringen, senaste perioden 2012-2015 var det 36%. Jag är övertygad om  att de satsningar som universitetet genomfört, t.ex. ”Kraftpaket för jämställdhet” har bidragit till detta, och att ledning på olika nivåer betonar betydelsen av ett kontinuerligt och systematiskt lika villkors- och jämställdhetsarbete bidrar. Nästa steg är en probleminventering som snart är genomförd.

En handlingsplan ska tas fram för jämställdhetsintegrering och detta har en arbetsgrupp och en referensgrupp fått i uppdrag av rektor. I arbetsgruppen ingår Anna T Höglund, rektorsråd för lika villkor, Ann-Sofie Wigg Bodin, personalavdelningen och Tom Petersson, planeringsavdelningen. Därtill har studentkårerna utsett en medlem i arbetsgruppen. Anna T Höglund har utsetts till ordförande och utredare Tom Petersson till sekreterare i arbetsgruppen. Rådet för lika villkor utgör referensgrupp till arbetsgruppen, som regelbundet avrapporterar arbetet till rektors ledningsråd. Handlingsplanen planeras komma ut på remiss strax efter nyår och allt ska vara klart och rapporteras in till departementet  den 25 maj 2017. Viktigt är att ta fasta på det råd som vi fick – bättre att välja ut några få områden  och hellre göra de väl än att göra långa handlingsplaner som inte blir till någon nytta. Om ni har synpunkter och förslag så kontakta gärna arbetsgruppen eller er representant i Rådet för Lika villkor.

Nedan är några bilder från dagens arbete i det utökade ledningsrådet:

img_3836img_3838img_3837

Vad är jämställdhetsintegrering?
(från Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet)

Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställd-hetspolitiska målen. Med Europarådets definition innebär strategin:

”(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”

Konkret kan det handla om att utveckla styrsystem och kärnverksamheter så att de motverkar ojämställdhet och skapar en rättvis resursfördelning, ett kvalitetsarbete som inte missgynnar någon på grund av kön, eller villkor för utbildning som inkluderar studerande oavsett kön och andra maktordningar.

Framtidsfrågor upp till beslut och debatt på konsistoriet

Varje termin har styrelsen ett internat för att få tillfälle att diskutera strategiska framtidsfrågor mer på djupet. Denna gång gick resan till Lund och igår har vi klarat av den mer formella delen av mötet. Jag inledde mötet som brukligt med rektors-rapport om vad som har hänt sedan sist och på gång inom universitetet.

De senaste veckorna har processen för tillsättningen av rektor vid Uppsala universitet diskuterats intensivt både inom och utanför universitetet. Frågan har väckt ett stort intresse. Debatten har handlat om processen men den berör dessutom universitetets autonomi och har blivit mer principiell. Jag är imponerad av det ansvarstagande medarbetare och studenter har visat genom sitt engagemang i frågan.

Efter justering så kommer förslaget till process gå på remiss inom universitetet, remissen kommer ut på måndag den 31 oktober.  Jag tycker det är bra att medarbetare och studenter får en ordentlig chans att tycka till före konsistoriet ska fatta beslut i december. Inför dagens möte hade jag bett konsistoriet om ett förtydligande om frågan om förlängning för sittande rektor i förslaget samtidigt har jag också meddelat konsistoriet att jag gärna fortsätter som rektor i ytterligare tre år – om universitet så önskar. Förslaget finns nu här.

Vid dagens möte fastställdes Uppsala universitets forskningsstrategier. Dokumentet ger både en nulägesbeskrivning och en strategisk riktning för framtiden. Uppsala universitet står med sin bredd och flera styrkeområden väl rustad för framtiden. Vi kan och vill bedriva forskning som utgår både från samhällets utmaningar och inomvetenskapliga frågeställningar.

Konsistoriet fick också utrymme under dagen att diskutera en av mina absoluta hjärtefrågor – strategisk kompetensförsörjning. Vi vill kunna attrahera de allra bästa forskarna och lärarna. Då är det viktigt att vi kan erbjuda kreativa, stimulerande forskningsmiljöer och goda villkor. Under höstens dialoger med områdena så är det denna fråga som kommer att vara i fokus. Vi hann också med att inleda ett samtal kring lokalförsörjning i ett längre perspektiv. Viktiga frågor som vi kommer att återkomma till i olika fora.

Idag fortsätter konsistoriet med  diskussioner om infrastruktur – en viktig framtidsfråga för vårt universitet. Vi besöker två av de anläggningar som är viktiga för oss – Max IV och ESS. Uppsala universitet är den största användaren av Max IV. Freia-hallen på Ångström är en testanläggning för ESS och Kristina Edström leder den internationella forskarskolan på ESS. Rektorsråd Joseph Nordgren inleder dagens program och ger  en överblick när det gäller infrastruktur på nationell nivå och vårt interna arbete med frågan.

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

Idag fattade jag beslut om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, riktlinjer och finansiering. Det är många som har bidragit till detta beslut under flera år. KrUUt panelen som föreslog detta redan 2012, den arbetsgrupp som jag tillsatte 2015-03-14 med uppdrag att lämna förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Arbetsgruppen leddes av vicerektor Torsten Svensson och överlämnade förslag till rektor 2016-03-01 och som skickades därefter ut på remiss till områdesnämnder/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen som alla bidrag med konstruktiva förslag till förbättringar.

Kvalitetsrådet under ledning av prorektor Anders Malmberg har lotsat fram förslaget till beslut  idag och med Åsa Kettis och Maria Wolters som  vägledande experter under hela resan. Att vi idag tar detta steget beror även på att UKÄ har ändrat sina utvärderingar och kommer framgent granska av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete istället för som tidigare göra programutvärderingar. För att underlätta genomförandet beslutade jag även att närmare 12 miljoner avsätts för finansiering av områdenas arbete med modellen för utbildningsutvärderingar. Nu närmast under 2017 sätter områdena igång med piloter och under en sexårsperiod ska all utbildning ha varit igenom systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Ni får ursäkta men jag kan inte låta bli att lägga ut hela beslutet.

Idag beslutade jag som rektor att:

fastställa riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

områdes/fakultetsnämnder ges i uppdrag att:

utveckla områdets/fakultetens former för systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning ur ett helhetsperspektiv, inbegripet årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar

genomföra och redovisa minst en utbildnings-utvärderingspilot per vetenskapsområde under 2017 (se beslut Pilotomgång av utbildningsutvärderingar 2017)

genomföra utvärdering av all utbildning inom området/fakulteten under en sexårscykel 2017-2022

aktivt bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte avseende kvalitetsarbete över fakultets- och områdesgränser (bidra med granskare till andra fakulteter/områden och till såväl organiserat som informellt erfarenhetsutbyte)

senast 2017-06-16 inkomma till rektor med en preliminär plan över samtliga utbildningsutvärderingar för sexårscykeln 2017-2022

senast 2018-02-28 redovisa områdets/fakultetens former och rutiner för utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning för rektor

senast 2018-02-28 inkomma till rektor med en utvecklad beskrivning av området/fakultetens former för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Dessa beskrivningar tillförs program för kvalitetsarbete vid dess revidering.

under första halvåret 2020 genomföra en enklare utvärdering av kvalitetsarbetet inom respektive område/fakultet, med fokus på former för årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar, liksom av det universitetsgemensamma stödet, så att rutiner och arbetssätt kan förbättras redan under innevarande sexårscykel. Utvärderingen ska omfatta alla berördas perspektiv (område/fakultetsnämnd, andra utbildningsansvariga, lärare och annan personal involverade i utbildningen samt studenter). Resultat och förslag på åtgärder redovisas kortfattat till rektor senast 2020-06-30.

ovanstående utvärdering inom områden/fakulteter ska följas av en revidering av de universitetsövergripande riktlinjerna om så behövs.

det universitetsgemensamma stödet utvärderas av minst två externa kollegor och minst en intern kollega från varje vetenskapsområde inom ramen för sexårscykeln.

ge universitetsdirektören i uppdrag att tillse ett ändamålsenligt universitetsgemensamt stöd, vilket inbegriper kunskapsstöd vid utformning av utvärderingar och uppföljning (inbegripet skriftliga rekommendationer), genomförande av studentbarometer och årlig konferens, sammanställning av kvalitetsrapport samt framtagande av nyckeltal som underlag för utbildningsuppföljning.

IVA-delegation på Gotland, Health Summit och annat

Kung Carl Gustaf gör årligen tvåresor i IVAs regi, en utomlands och en inom Sverige. I år ha dessa resor gått till Japan och Gotland, och Eva har haft förmånen att delta i båda. Tyvärr tvingades kungen lämna återbud pga ryggproblem så resan till Gotland fick genomföras utan honom. Delegationen bestod av ca 20 representanter från offentlig sektor, näringsliv och universitet. Det var ett gediget program som inleddes på Campus Gotland där Hållbara besök, kulturarv, vindkraft och speldesign presenterades av forskare, lärare och studenter. Sedan blev det Science park och en engagerad presentation av IT-företaget Pickit, lunch på Mejeriet och vidare till Gotland Grönt Centrum där vi höra om Moving Floor (självrengörande golv i djurstallar) och fick en demonstration av lammklippning. En kort visit på Wisby bryggerier hanns med innan middagen på residenset med landshövding Cecilia Schelin Seidegård som värd. Dag två gick turen till Cementa AB, Slite och Bungenäs med en presentation av BRS Networks AB under lunchen. Generalmajor Karl Engelbrektson, Sveriges arméchef, gjorde en presentation om säkerhetsläget under färden tillbaka till Visby där resan avslutades på Riksantikvarieämbetet. Uppsala universitet och Campus Gotland i synnerhet återkom i många presentationer och samtal på de flesta ställena. Det var lätt att vara en mycket stolt rektor.

unknown

Samtidigt med Gotlandsresan gick den tredje upplagan av Uppsala Health Summit av stapeln, nu i Slottets historiska och förvånansvärt välfungerande konferenslokaler. Temat denna gång var ”Ending Childhood Obesity – Actions through Health and Food Equity”. De cirka 180 deltagarna bjöds på ett genomarbetat och varierat program med pleumföreläsningar, workshops och upprepade ”gympa-pass” med instruktörer och barn från Friskis och Svettis. Uppsala Health Summit är på god väg att bli den etablerade, internationella möteplats som initiativet syftar till. Bakom Health Summit står numera åtta partners (UU, SLU, Kommunen, Landstinget, Världsklass Uppsala, SVA, Läkemedels- och Livesmedelsverket). Uppsala universitet är värdorganisation och Anders är ordförande i styrgruppen. Projektledningen med Madeleine Neil i spetsen gör ett fantastiskt jobb tillsammans med alla hårt arbetande deltagare i den årliga programkommittén, denna gång under professor Richard Landbergs ledning.

unknown-2

Veckan inleddes annars med institutionsbesök, denna gång besökte vi Institutionen för moderna språk. Vi vill gärna passa på att tacka och betona hur viktiga dessa besök är för oss. Att få ta del av institutionernas vardag, glädjeämnen och vad som kan oroa gör att vi kan utföra våra ledningsuppdrag på ett bättre sätt.

På fredagskvällen var det personalfest på UKK, drygt 600 var på plats och roade sig tillsammans. Det motsvarar ca 10 % av personalen som hade en festlig kväll med god mat, underhållning (Bröderna Rongedal) och varandras trivsamma sällskap. Tack alla som var med och ordnade detta, mycket uppskattat!

unknown-3

På lördagen gästades Uppsala av El Salvadors utrikesminister Hugo Martínez som kom i sällskap med bland annat landets stockholmsambassadör, Anita Escher Echeverría. Anders och kummunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg stod värdar för en lunch på Walmstedtska gården, innan ministern drog vidare för att öppna en salvadoransk filmfestival på Slottsbiografen.

unknown-1

Nobelpris, dekanmöte och Zornmuseet

Den här veckan har det blivit offentligt vilka som tilldelas årets nobelpris för vetenskapliga upptäckter till ”mänsklighetens nytta”. Det är alltid lika spännande. Nu vet vi vilka som får nobelpris i medicin, fysik och kemi. På måndag kungörs vem som får ekonomipriset och på torsdag nästa vecka blir det klart vem som blir litteraturpristagare. Vi har varit beredda att på klockslaget skicka inbjudningar till pristagarna för att föreläsa här i Uppsala traditionsenligt den 13 december. Förhoppningarna är stora i år. Några av pristagarna har anknytning till Uppsala. Nobelpristagaren i fysik, från Tokyo Tech besökte universitetet för två år sedan. En av pristagarna i kemi, Bernard L. Feringa, kommer från Groningen, ett av våra partneruniversitet i U4 nätverket.

Den här veckan har vi tagit emot en delegation från Tubingen. Det är ett av våra systeruniversitet i Matariki- nätverket. Det var hela 17 personer med rektor i spetsen som besökt oss i tre dagar. De har träffat oss i ledningen, vicerektorer, forskarkollegor och delar av förvaltningen. Att berätta och beskriva vår verksamhet för kollegor är nyttigt och ger nya perspektiv på den egna verksamheten.

Nya perspektiv fick vi också på dekanmötet. En gång per termin träffas hela ledningen, vicerektorer, alla dekaner, studenter och delar av förvaltningen på ett lunch till lunch-internat. Denna gång på Stora Brännbo i Sigtuna. Det är ett tillfälle att få diskutera aktuella frågor. Mötet inleddes av framtidsanalytiker Troed Troedsson som slog an tonen med en utmanade och inspirerade föreläsning om framtiden. Hur ska vi som universitet möta en föränderlig värld, när konkurrensen ökar? Hur ska vi behålla och stärka vår position? Hur ska vi förnya verksamheten, söka och utforska nya möjligheter? Vad kan vi göra kortsiktigt och långsiktigt?

img_3624

Vi fortsatte att fundera på framtiden både vad gäller lokalförsörjning och utvecklingsplan för universitetet 2050 men också infrastrukturfrågor. Även arbetet med hur vi ska arbeta med strategisk kompetensförsörjning, rekrytering och process för att utse rektor vid universitetet fanns med på agendan, liksom en session om vad Uppsala universitet kan dra för lärdomar av Macchariniaffären. Diskussionerna var som vanligt stimulerande, engagerade och nyttiga. Högt i tak, skarpa argument och många olika åsikter. Det är bra för Uppsala universitet – både på kort och lång sikt.

img_3631

Idag den 7 oktober blir vårt universitet 539 år, och jag ska till Mora för att inviga utställningen ”Konstskatter från Uppsala universitet”. När universitetshuset renoveras passar vi på under perioden 8/10 2016 – 5/3 2017 att visa upp konst i Zornmuseet.  Aldrig tidigare har så många betydande konstverk från Uppsala universitet lånats ut till en utställning. Ett tema som behandlas i utställningen är konstnären Anders Zorns många kopplingar till Uppsala, till universitetet och till dess konstsamling. Utställningen är ett samarbete mellan Zornmuseet och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. img_3643

Ett besök på Zornmuseet i vinter är ett måste säger jag efter invigningen. Våra konstskatter ses bokstavligen i ett nytt ljus och jag kan verkligen varmt rekommendera ett besök. Stort tack till er alla som gjort detta möjligt!

img_3645

Nu passar jag på att önska er alla en trevlig helg! För egen del blir det Studentloppet imorgon, jag tar 5 km i sakta mak men  universitetsdirektör Katarina tar 10 km i ett helt annat tempo.

img_3648