Månad: september 2016

Ledningsrådet i Tartu och Tallinn

Vi fortsätter med besök hos universitet i vårt närområde dels som studieresa och dels för att fördjupa samarbeten. Nu var det universitet i Estland som stod på tur. Först besökte vi Tartu universitet, tidigare kallat Dorpats universitet, som var Sveriges andra universitet då det startades 1632, Uppsala universitet var Sveriges första som ni alla säkert vet. Det är ett universitet som vi har en gemensam historia med, bland annat genom Johan Skytte som var universitetets första kansler 1632-1634. Och deras konstitution byggde på vår – kanske är det dags att börja fundera på att återinföra en konstitution vid vårt universitet?

img_3607img_3590img_3604utanfor_universitetshuset_narbild-002

Vi är båda sedan tidigare med i det europeiska nätverket Coimbra och Tartu kommer precis som Uppsala universitet gå med i det nyskapade nätverket the GUILD, så vi kommer att ha mycket med varandra att göra framöver. Under besöket presenterade vi respektive universitet, resonerade om utmaningar och diskuterade framtida samarbeten. Flera uppslag och idéer kom upp och det planeras att en delegation från Tartu kommer till Uppsala universitet under den kommande våren. Med oss på resan var också en grupp från juridiska fakulteten för att diskutera fördjupade samarbeten. Det finns en notis om vårt besök på Tartus hemsida.

img_3598

På kvällen var vi med på invigningen av Estonian National Museum, där träffade vi på en delegation från Uppsala kommun som också är här på besök. Uppsala och Tartu är vänorter. Imorgon åker vi vidare till Tallinn där vi träffar representanter från Tallinn University och Tallinn University of Technology på den svenska ambassaden. Vi hade det stora nöjet att tidigare idag att få träffa ambassadör Anders Ljunggren här i Tartu.

img_3603

Senaten – internat på Gotland.

Det har nu gått drygt tre år sedan samgåendet med Högskolan på Gotland och bildandet av Campus Gotland. Förra hösten utvärderades processen av Lars Haikola och vi fick 17 förslag och rekommendationer varav flertalet redan är omhändertagna. Uppdraget i regleringsbrevet är att skapa en miljö för fullvärdig forskning och utbildning och i våra egna Mål och strategier anges att vi ska ha 1500 helårsstudenter på Campus.

Vi har kommit en bra bit på väg redan men det finns mer kvar att göra. När akademiska senaten höll internat i Visby den gångna veckan var diskussionsområdena: Hållbara besök, Speldesign, Kulturarvsnod och E-lärande. Vid återrapporteringen fick rektorsrådet Olle Jansson många inspel från senatorerna. Under rektors dialog med senatorerna tog jag upp mötet med ministern dagen före om budgetproppen som finns sammanfattat här på föregående blogg.

Under veckan har också en delegation från Hallym University, Sydkorea, besökt medicinska fakulteten för ett åttonde gemensamt symposium, denna gång på temat antibiotika­resistens. Tidigare symposier har berört flera områden såsom: “Current Issues in Medicine and Surgery”, “Tissue Engineering & Regenerative Medicine”, “Biomarkers: From Bench to Clinic”, “Advances in Imaging” samt “Stem Cells and Regenerative Medicine”. Fler symposier ska det bli, gärna med deltagande även från andra fakulteter.

Fler bostäder behövs – det har både ni och vi hört ofta. Därför är det roligt att kunna berätta att 264 rum/lägenheter för internationella studenter under veckan invigdes på Kungsgatan 27. Och samtidigt startade bygget för 37 lägenheter för gästforskare/lärare på Villavägen 9.

Veckan avslutades med Martin H:som Holmdahl-föreläsningen som hölls av 2015 års stipendiat docent Helene Lööw under rubriken ”Hatets språk och hatets praktik. Om symbiosen mellan språkbruk och brottslighet.” Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter instiftades 2003. Nominera gärna någon välförtjänt person eller grupp som 2016 års stipendiemottagare. Nominering med motivering skickas till stipendiekommittén via nominera@uadm.uu.se senast den 13 oktober.

Budgetpropp och universitetsstyrning

Idag var det seminarium för rektorer och ordföranden i universitets- och högskolestyrelser. Jag deltog tillsammans med konsistoriets vice ordförande Gunnar Svedberg.

Minister Helene Hellmark Knutsson inledde med en presentation av budgetpropositionen 2017. Tidigare ministrar har bjudit in oss rektorer till förhandsinformtion någon vecka innan budgetproppen offentliggjorts men nu har ministern valt att göra detta i efterhand. Mycket är redan känt men det är ändå intressant att höra detta presenteras i ett sammanhang av statsrådet. Jag försöker sammanfatta några intryck nedan.

img_3564

Inledningsvis gav statsrådet en positiv bild av läget i landet. Lägre ungdomsarbetslöshet i kombination med krympande ungdomskullar ger lägre söktryck på vissa lärosäten. Utbildning och forskning står sig bra i Sverige – staten satsar 67 miljarder kr, vilket motsvarar 1,7% av BNP och är mycket jämfört med övriga OECD-länder. Om studiestödet inkluderas blir summan 77 miljarder. Det finns 400 000 studerande i Sverige, det utfärdas 68 000 examina per år och den allmänna utbildningsnivån stiger. Det lönar sig med utbildning hävdar statsrådet; etableringsgraden är hög för dem som har eftergymnasial utbildning. Vidare påpekade Helene Hallmark Knutsson att alltfler doktorander har anställning redan från början av sin forskarutbildning (nu 66 %).

Satsningarna i budgetpropositionen ligger framför allt inom lärarutbildningen. Vi är naturligtvis glada att Uppsala universitet får förtroendet att står för en del av den utbyggnad som ska ske de kommande åren.

Det har länge aviserats att basanslagen till forskning ska öka. Det utlovades redan i regeringsförklaringen för två år sedan. Tyvärr blir det ingen ökning 2017, men 2018-2020 ökar basanslagen stegvis, totalt med 1,3 miljarder. Detta ska bidra till fler yngre forskare och skapa ny forskning, inte bara stötta redan etablerad, är statsrådets förhoppning. Totalt kommer forskningspropositionen innehålla ökningar på 2,8 miljarder fram till 2020. Större delen av detta går till Vinnova Formas, VR, Forte, Rise. Vi har, tillsammans med många andra, fört fram behovet av ökade basanslag, att den höga andelen externfinansiering av forskning i Sverige skapar svårigheter för lärosätena att trygga attraktiva karriärvägar och hantera infrastruktur på ett ansvarsfullt sätt. I det avseendet är blir den kommande budgetpropositionen en besvikelse. Den externa forskningsfinansieringens andel kommer inte att minska, snarare ökar den. Om man dessutom lägger till att vissa finansiärer kräver stor andel medfinansiering, att Akademiska hus vill ta högre hyror och att pris- och löneomräkningen (PLO) regelmässigt ligger under de inte de reella kostnadsökningarna – då finns det inte mycket kvar av ökningen av basanslagen.

Vidare betonade ministern att man skärper uppföljning och utvärdering och att hon vill se ökad jämställdhet, ökad samverkan, attraktiva karriärvägar (ökad förutsägbarhet) och ökad mobilitet ökad samt mer forskningsanknytning i utbildningen. Lärarutbildningen kommer att följas upp särskilt. På en direkt fråga om FOKUS (VRs förslag om nationell utvärdering av forskning) blev svaret: VR ska inte gå vidare med det konceptet utan lärosätena ska försätta göra sina egna utvärderingar så vi kan göra våra vägval. Eventuellt görs någon tematisk utvärdering framgent men den viktiga utvärderingen ska lärosäten själva låta genomföra. Detta är ju precis vad Uppsala universitet gör genom KoF17!

Under rubriken ”Framåt” diskuterades tre ämnen:

  • Styrning – det kan bli en utredning för att få bättre styrning mot målen för verksamheten, för att högsta kvalitet ska uppnås i utbildning, högskolelandskap ska kunna vara mångfacetterat – detta är nu under beredning.
  • Internationalisering – det blir en utredning som rör både utbildning och forskning , statsrådet poängterade att inspel har kommit in från sektor i denna fråga och här har vi medverkat till exempel på vårt seminarium i Almedalen.
  • Livslångt lärande – med en hänvisning till Lars Haikolas tidigare utredning, och att fristående kurser minskat, talade ministern om att växa och växla, en frihetsreform för människor! Hur detta ska göras är ännu oklart.

Resten av seminariet ägnades åt styrelse och myndighetschef, våra respektive roller poängterades, vikten att utvärdera styrelsearbetet betonades. Från Helene Hellmark Knutsson fick vi höra att särskild vikt ska läggas på ”ordning och reda-frågor” och att det är styrelsens ansvar att universiteten följer lag och förordning. På myndighetsdialoger framöver kommer man att ta upp sådana frågor på ett tydligare sätt framöver. Vi fick även en redovisning för hur processen för att ta fram externa ledamöter ska ske nu när mandatperioden för nuvarande styrelser löper ut i april 2017.

Veckan som gick: forskningspropp i portioner, konsistoriesammanträde, internationalisering och besök

I väntan på forskningspropositionen i början av november har de under den senaste tiden kommit tre utspel som gissningsvis sammantaget lanserat det huvudsakliga innehållet. Den 9 september gick man ut med att regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om nya forskningssatsningar om totalt 680 miljoner för att möta globala samhällsutmaningar. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/nya-forskningssatsningar-ska-mota-globala-samhallsutmaningar/

I fredags hölls en pressträff på Akademiska sjukhuset i Uppsala där närings- och innovationsminister Mikael Damberg och minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson presenterade nyheter inom forsknings- och innovationsområdet med satsningar om sammanlagt 850 miljoner. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/pressinbjudan-regeringen-presenterar-budgetnyheter-inom-forsknings–och-innovationsomradet/

Och nu i helgen skrev Helene Hellmark Knutsson i Svenska Dagbladet om att regeringen avser satsa sammanlagt 2,8 miljarder till år 2020 med ett första steg med 370 miljoner 2017.  1,3 miljarder av detta är höjda basanslag till högskolor och universitet. Man får förmoda att de 2,8 miljarderna består av denna basanslagshöjning tillsammans med de ovan nämnda satsningar på globala samhällsutmaningar respektive innovation.

Självklart välkomnar vi att regeringen ser forskningens stora värde och gör nya satsningar. Höjda basanslag till universitet för kunna ta ansvar för anställningar och även hantera infrastruktur har varit ett av de starka argumenten i vårt inspel till forskningspropositionen. Men vi avvaktar med vår summering och analys tills vi har fått forskningspropositionen och vet hur medlen tas fram och fördelas. Några ledtrådar kommer säkerligen i budgetpropositionen som presenteras nu i veckan.

På konsistoriets möte i torsdags diskuterades universitets forskningsstrategier, förslaget ska bearbetas vidare för att återkomma på mötet i oktober. En annan fråga som återremitterades för beredning inom universitetet var förslaget på ”Former för förslag till rektor och utseende av prorektor” som också återkommer på oktobermötet. Rektors och prorektors mandatperiod går ut den 31 december 2017 och konsistoriet beslutade vid sammanträdet att en öppen rekryteringsprocess ska genomföras och att arbetet med att utse hörandeförsamlingsledamöter omgående skall inledas. Formerna för processen kommer troligtvis att beslutas vid sammanträdet den 27 oktober. Vi välkomnar den öppna processen. Det som är viktigt nu är att vi skapar en bra process som har förankring och legitimitet inom universitetet. Att detta en omstridd fråga där det finns starka uppfattningar av olika slag illustreras av den artikel som ledamöter i Näringslivets forskningsberedning publicerade på DN Debatt på söndagen.

Eva deltar i SUHF:s expertgrupp för internationalisering. Gruppen har snart verkat i snart ett år och har på den relativt korta tiden lyckas få upp flera frågor tydligt på den politiska dagordningen. I samarbete med Uppsala universitet och Svenska Institutet arrangerades ett välbesökt seminarium i Almedalen med bland annat Helene Hellmark Knutsson och Annika Söder i panelen. Vi kunde då överlämna våra rekommendationer till det kommande direktivet till den framtida utredningen om internationalisering som aviserats. Vi gruppens möte i fredags var det etablering utomlands som stod i fokus. Förre Århus-rektorn Lauritz Holm-Nielsen deltog via länk på möte för att berätta om Sino Danish Center i Peking. Detta är ett unikt samarbete mellan åtta danska universitet och UCAS i Kina för att i partnerskap genomföra masterutbildningar och forskarutbildning för kinesiska och danska studenter. Detta är ett intressant initiativ och just partnerskapet mellan de danska universiteten och deras kinesiska partner gör det särskilt spännande – kan det vara en modell för svenska lärosäten?

Flera besök har varit under veckan. Tokyo Tech besökte Teknat med en stor delegation på 40 personer, detta var det tredje gemensamma symposiet och blir ett alltmer fördjupat samarbete mellan lärosätena. Vi är båda med i det nya projektet Mirai som stöttas av STINT. Ledningen för Energimyndigheten var här i tisdags. Vi har som ni kanske vet regelbundna möten med forskningsfinansiärer och nästa på tur är Vinnova och Mistra. Anders har tillbringat helgen i Oslo för möte med prorektorerna inom det nya nätverket Guild of European Research-Intensive Universities. Organisations- och medlemsfrågor stod på agendan liksom planeringen inför lanseringen av ”Guilden” i Bryssel den 21 november.

 

En händelserik vecka lider mot sitt slut

Förra veckan var händelserik. Den offentliga debatten dominerades av en intensiv rapportering om Macchiariniaffären. Nu har tre av tretton utredningar redovisats. Många lärdomar finns att dra, många diskussioner behöver föras. Vi har inte sett slutet på den historien ännu.

Men det hände så mycket mer.

Veckan inleddes med ABB:s 100-års jubileum i Västerås. Sedan omkring ett år tillbaka är ABB en av Uppsala universitets strategiska samarbetspartner. Idag ett globalt företag och samtidigt en viktig del i svensk industrihistoria med en tradition av innovation och nytänkande. ABB är en framtida arbetsgivare för många av våra studenter, vi har flera forskningssamarbeten främst på tekniksidan men vi diskuterar även andra områden.

img_3490

Den här veckan fick jag också välkomna ca 150 delegater till Uppsala och Sanordkonferensen. Akademiska ledare från totalt 44 universitet från södra Afrika och de nordiska länderna som samlas för att diskutera gemensamma frågor. Organisationen grundades 2007, förra prorektor Kerstin Sahlin spelade en stor roll i bildandet. Temat för denna sjätte konferens var Beyond Public Management som varade i dagarna tre. En av våra alumner, som numera är Mauritius president, höll konferensens inledande föredrag efterföljd av Kerstin Sahlin. Jag har fått det hedrande uppdraget att verka som ordförande i Sanord under nästa mandatperiod. Vi i Uppsala kan vara nöjda och glada för ett gott värdskap.

Regeringen presenterade under fredagen en Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar. De prioriterade områdena är hälsa och livsvetenskap, klimatutmaningen, digitalisering och hållbart samhällsbyggande. Temata som stämmer väl överens med Uppsala universitets prioriterade områden. Mellan 2017 och 2020 kommer anslagen öka successivt till 680 miljoner kronor. Medlen kommer att konkurrensutsättas och fördelas av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Rymdstyrelsen. Självklart är det glädjande med ökade anslag men det är svårt att recensera helheten ännu. Regeringen presenterar propositionen i delar. Mer kommer att presenteras i budgetpropositionen den 20 september och sedan förtydligas ytterligare i forskningspropositionen.

Under lördagen öppnade hela staden upp för Kulturnatt i strålande sensommarväder. Ett myller av aktiviteter från tidig morgon till långt in på natten. Och vi på universitetet öppnar också upp. Det händer så mycket att man gärna vill vara på flera ställen samtidigt. En av årets höjdpunkter är Serieutställningen Kaboom på Carolina. Ur universitetsbibliotekets rika samlingar har en spännande och överraskande utställning formats. Där kan du och jag lära oss massor om seriernas historia, moderna serier och anknytningen till Uppsala. Särskilt glädjande är att det är ett samarbete mellan litteraturvetenskapliga institutionen och universitetsbiblioteket. Visste du att Fantomen – den vandrade vålnaden – har varit i Uppsala två gånger? Senast han var på besök var 2008 under Linnéjubileet. Utställningen varar ända till den 4 januari, den får du inte missa.

En annan återkommande höjdpunkt på Kulturnatten är att få dela ut Disapriset på Studentbokhandeln. Årets pristagare, den 16:e i ordningen är astronomiprofessor Bengt Gustafsson. Han får det bland annat för boken Svarta hål. Jag kan verkligen rekommendera den, den väcker nyfikenhet, den är spännande, ger perspektiv och ny kunskap. Traditionsenligt höll han sedan en föreläsning på Museum Gustavianum. Missade ni föreläsningen – läs boken. Priset instiftades av min företrädare Bo Sundqvist på initiativ av en tidigare överbibliotekarie Thomas Tottie. Båda fanns på plats i trängseln i bokhandeln. Syftet är att uppmärksamma och stimulera populärvetenskapligt författande. Och göra världen mer begriplig.

img_3519

 

Beslutsprocesser, förvaltningskultur och forskningskvalitet

Fallet Macchiarini har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och världen. Det har påverkat synen på Karolinska institutet, enligt en förtroendemätning som TNS/SIFO presenterade härom dagen, men har även betydelse förtroendet för forskarvärlden generellt.

Förra veckan kom en utredning om Karolinska sjukhuset, som bland annat påvisade hur viktigt det är med tydliga roller mellan universitet och sjukhus. Denna vecka presenterade Sten Heckscher sin utredning om Karolinska institutets roll. Kritiken var i vissa avseenden skarp. Utredningen berör frågor som rekrytering, bisysslor, regelefterlevnad, transparens och dokumentation samt relationen mellan forskning och vård. Men framför allt handlar det om förvaltningskultur och ansvar. Inte minst framkommer att berednings- och beslutsprocesserna, både vid rekryteringen av Macchiarini och i hanteringen av oredlighets-utredningen, lämnade mycket övrigt att önska.

Under presskonferensen spekulerade Sten Heckscher om huruvida de senaste årens forskningspolitik riskerar göra oss fartblinda i vår strävan efter internationell excellens och nya nobelpris. Heckscher hävdade också att det är primitivt att tro att avgångskrav alltid är den självklara formen av ansvarsutkrävande. Det är viktigt att utreda vad som gått fel och vem som är ansvarig för det, men ansvar handlar också om att blicka framåt. Vad är bäst för organisationen?

Som en omedelbar respons på utredningen meddelade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att hela Karolinska institutets styrelse byts ut (förutom de nya ledamöter som tillträdde sent i våras) samt att universitetskanslern Harriet Wallberg får lämna sin post.

Fortfarande pågår ett stort antal utredningar om olika aspekter av Macchiarinis verksamhet. Högskolesverige följer naturligtvis utvecklingen uppmärksamt. Det är viktigt för oss alla att dra lärdomar av det som hänt. Vi måste självklart kunna kombinera strävan efter rekryteringar i världsklass med korrekta och transparenta rekryterings-, besluts- och uppföljningsprocesser.

Våra Alumner

Förra året utfärdades 5893 examensbevis till studenter som var redo att ge sig ut i arbetslivet. Genom dem bidrar Uppsala universitet till arbetsmarknader och samhällsutveckling i hela världen. För alumnerna arbetar ju inte bara i Sverige efter examen. Alumnnätverket skapade vi eftersom vi saknade ett bra sätt att hålla kontakten med våra tidigare studenter. Hela vår verksamhet växer och exemplen på hur alumners kunskaper och erfarenheter kan berika vår verksamhet är många. Idag, när universitetet bjuder in till alumnträffar märker vi att våra studenter och vänner finns och verkar runt hela vår planet. Det är ett tydligt bevis på att det vi gör är viktigt och håller god kvalitet. Många av våra alumner hör av sig och frågar hur de kan hjälpa universitetet. Ett gammalt ordspråk lyder: Kaka söker maka. Den som läst här vet vad en Uppsalastudent går för och kan hjälpa till att öppna dörrar för nästa generation. Alumnerna inspirerar och är förebilder för våra studenter som också har nytta av ett stort kontaktnät. Det kan vara avgörande för att få komma in på arbetsmarknaden. Idag har vi 21 510 medlemmar i universitetets alumnnätverk och fler tillkommer hela tiden. Kontakten med våra alumner är alltid viktig

En av våra alumner besökte oss i onsdags – Niklas Zennström till universitetet. Han var här för att delta i avtackningen av professor Doreen Stabinsky som under ett år verkat vid Cemus som professor i klimatledarskap. Hennes insats har betytt mycket för universitetet och för studenterna. Vi är tacksamma för professor Stabinskys arbete och stolta över att kunna välkomna en efterföljare – professor Kevin Anderson. Professuren har blivit möjlig genom en donation från stiftelsen Zennström Philantropies.

kevin doreen

Avtackningen och välkomnandet ägde rum på GEO-centrum. Tillsammans cyklade vi därifrån till Upplands nation för en gemensam lunch. Som avslutning av dagen ledde ERGO:s chefsredaktör Sara Borsiin ett engagerande och personligt samtal med Niklas Zennström. Han uppmanade de många studenterna på plats att starta företag redan under studietiden och gav praktiska råd. Siegbahnsalen på Ångström var fullsatt och många följde dessutom samtalet via webben. Det var en givande och viktig dag för universitetet och ett fantastiskt exempel på vad en engagerad alumn kan betyda för vårt universitet.

saraoch niklas