Månad: februari 2016

Måndag med konsistoriet

Veckan startade med konsistoriemöte. Eftersom universitetshuset renoveras höll styrelsen denna gång till i Gustavianum, universitetets äldsta ännu använda byggnad som genom tiderna inrymt allt från studentbostäder, universitetsbibliotek och institutioner till idag museum. Museum Gustavianum är en resurs för utbildning och forskning samt en mötesplats mellan samhälle, kost och vetenskap. Förra året hade man mer än 80 000 besök. Tack biträdande museichef Mikael Ahlund för en fin presentation!

Februarimötet är alltid fullmatat med formella ärenden: årsredovisning, budget-underlag, intern styrning och kontroll och plan för internrevisionen.

Årsredovisningen för 2015 berättar om ännu ett bra för Uppsala universitet. Vi attraherar mer forskningsmedel, når våra mål när det gäller andelen kvinnor bland våra nya professorer (36%), söktrycket fortfarande är högt, och även om studentantalet totalt sett minskar något så så fortsätter antalet campusstudenter på Gotland att öka.

Vi slår oss dock inte till ro utan driver utvecklingsarbetet vidare – både när det gäller forskning, utbildning och samverkan. En del av det vi vill göra framöver formuleras i det budgetunderlag vi skickar till regeringen. Flera av punkterna i årets version känns igen från det inspel till den kommande forskningspropositionen som vi skickade in i höstas. Ökad dimensionering är en fråga om kvalitet. Ett brett fullskaligt universitet behöver ha en viss volym av studenter för att kunna upprätthålla kvaliteten i bredden. Höjda basanslag för forskning är en annan kärnfråga.

Eftersom måndagen var sista dag sista dagen för att lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen avreste omedelbart efter sammanträdet en grupp kurirer till Utbildningsdepartementet i Stockholm för att personligen överlämna dokumenten. Läs mer i pressmeddelandet om årsredovisning och budgetunderlag här. Arbetet med årsredovisning och budgetunderlag kräver stora insatser från många personer inom universitetet, på institutioner, inom fakulteter, på områdeskanslier och inom förvaltningen, ofta under hög tidspress. Tacka alla för goda insatser och gott samarbete.

Vid Uppsala universitet har vi en tradition av stark studentrepresentation och aktiv studentmedverkan. Frågan om ställning av studentkår var uppe för beslut idag. Beslutet innebär att universitetet kommer att ha sex kårer under de närmaste tre åren. Det ställer höga krav på samordning och samarbete mellan kårerna. Självklart hoppas och tror vi att våra kloka och duktiga studenter kommer att lösa det på bästa sätt. Från universitetets sida ska vi underlätta så mycket vi kan.

Många av utvecklingsfrågorna inom universitetet hänger ihop med det akademiska ledarskapet. Utredningen Utvecklad ledning av universitet och högskolor (Ledningsutredningen) var uppe på konsistoriets bord redan i december förra året, för information och inledande diskussion. Utredningen har sedan varit på intern remiss inom universitetet. Vid dagens möte fastställde konsistoriet universitetets yttrande över Ledningsutredningens slutbetänkande. Läs yttrandet här. Den viktiga diskussionen om ledarskap och styrning pågår redan inom universitetet och kommer att fortsätta i olika sammanhang. Nästa vecka kommer utredaren Kåre Bremer att besöka prefektmötet, och ledningsutredningen blir också en punkt på vårens dekaninternat.

RTM till Japan

Tillsammans med professor Maria Strömme från Uppsala universitet har jag (Eva) under den gångna veckan deltagit i RTM ( Royal Technology Mission). RTM i Japan var en delegationsresa med 30 personer som leddes av kung Carl XVI Gustaf och IVAs preses Leif Johansson. Delegationen bestod av företrädare från näringsliv, offentlig sektor och universitetet. Det var en bra blandning i gruppen och det uppstod intressanta diskussioner hela tiden. Varje år ordnar IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) en delegationsresa utomlands av den här typen men har även på senare år börjat ordna RTM resor inom Sverige. Nästa nationella RTM kommer att gå till Gotland i höst.

Under resan fick vi  besöka universitet, nämligen Tokyo universitet och Tokyo Women’s Medical University. Vidare fick välkända japanska företag som  Hitachi, Mitsubishi, Toyota, Canon, Fuji besök av vår RTM delegation. Framtidsmuseet Miraikan, buddisttempel, Sky Tree ett 600 meter högt TV torn var även med på programmet. Sammantaget var det givande dagar och vi fick lära oss extra mycket tack vare föredragningar av delegater i bussen före varje besök och summeringar efteråt. Som ni kanske anar hade vi intensiva dagar med ett välpackat program som var välplanerat och kördes med imponerade minutprecision på gränsen till på sekunden.

IMG_2353 IMG_2365IMG_2347

Matariki-möte i Nya Zeeland, kvalitetsdebatt i Sverige

Matariki (”De sju systrarna”) är ett nätverk med sju universitet som samlas kring visionen ”partnering for a better world”. Initiativet togs från University of Otaga, Nya Zeeland, och efter ett noggrant urval knöts ytterligare sex lärosäten till nätverket: Dartmouth, Queens, Durham, Tübingen, Uppsala och Western Australia.

Matariki-nätverket startade 2011 och när rektorerna möttes nu i veckan vid Otago University signerades ett nytt MoU. Under mötet diskuterades strategier och prioriteringar för framtiden. Genomgången visar att det är ett livaktigt nätverk med många aktiviteter inom gemensamma forskningsteman och sju olika workhops är redan planerade för 2016.

Uppsala universitet genom Isak Stoddard har tillsammans med Otago tagit ett uppskattat initiativ till ”Global citizenship programme”, och det blir en workshop kring detta i Uppsala i april. Vårt initiativ med Matariki fellows blev särskilt uppmärksammat och flera av de andra universiteten kommer att följa efter. Under 2016 kommer sex forskare/lärare från UU besöka ett partneruniversitet under 3-6 månader. En ny viceordförande utsågs, Philip Hanlon från Dartmouth, jag som ordförande är tacksam att ha en engagerad viceordförande att samarbeta med.

Matarikinätverket ordnade en gemensam alumnträff i Auckland innan mötet i Dunedin. Det blev mycket uppskattat av våra alumner som även uppskattade möjligheten att få kontakt med alumner från andra Matarikiuniversitet, ytterligare ett exempel hur vi kan stärka varandra.

alumnauckland

Nu dröjer det innan vi rektorer ska ses igen i den här konstellationen, det blir hösten 2017 i Dartmouth, men vi har video- och telefonkonferenser varje termin för att föra samarbetet vidare. När vi arbetar med grupper som är spridda på olika delar av jordklotet är det viktigt att använda tekniken så att vi minskar resandet. Efter samgåendet med Gotland är vi betydligt mer välutrustade och vana att använda videoutrustning för möten.

Nu är jag på väg hemåt igen – en lång resa som ger tid till eftertanke och planering inför veckan. Kommande vecka är det möte med facken, diskussion om ledningsutredningen med senaten, träff med Ann Fust för att diskutera karriärutredningen. Förutom vanliga veckomöten med ledningsråd ska vi träffa Hum-sams dekaner och jag hoppas hinna vara med och fira 10-årsjubileet för det nya läkarprogrammet.

Jag funderar en hel del på de skriverier som varit i tidningarna på sistone om kvalitet i utbildning, dimensionering och omtentor. Jag tycker att mina rektorskollegor, Astrid (Stockholms universitet) och Torbjörn (Lunds universitet) har skrivit bra inlägg om detta på sina bloggar. Jag instämmer helhjärtat i att aktiv studentmedverkan och starkt studentinflytande inte är något hot mot utbildningens kvalitet, utan tvärtom bidrar till att stärka den! Omtentors vara eller inte vara, dimensionering och resursfördelning kan diskuteras länge. Vi har, tillsammans med många andra, lyft fram svagheterna med det resursfördelningssystem som finns idag och har funnits sedan början på nittiotalet. Det gamla systemet i sig har inte gett en dramatisk kvalitetsförändring på sistone men det finns andra goda skäl för att göra en grundlig översyn, det har vi framhållit många gånger. Och huvudproblemet är inte genomströmningskravet utan den långsiktiga urholkningen av prislapparna.

Fler eller färre studenter? Vem ska ha rätt till högre utbildning i vårt samhälle? Uppsala universitet drar sedan flera år ner antalet platser. Minskningen döljs delvis genom det tillskott som kom i och med samgåendet med Gotland när vi tittar på totalsiffrorna. Neddragningarna kommer att fortsätta framöver eftersom vi har fått ett minskat uppdrag under senare år och fortfarande har viss överproduktion, dvs vi utbildar fler studenter än vad som ersätts inom takbeloppet från staten. Redan nu hör vi inom universitetet kraftfulla rop om att nedskärningarna får negativa effekter. Fristående kurser blir allt färre, utbudet alltför avsmalnat och det livslånga lärandet är hotat. Inom naturvetenskap och teknik både vill och kan man starta nya utbildningar som efterfrågas av studenter och arbetsgivare.

Uppsala är och ska vara ett forskningsuniversitet – idag svarar forskningen för drygt 70 % av vår omsättning. Samtidigt är jag en stark anhängare av vad som står i våra mål och strategier och som också slås fast i Magna Charta. Utbildning och forskning hör ihop det är en av grundpelarna för vad som definierar ett universitet för mig. Med flera års av neddragning på antalet platser och så många motiverade studenter som inte kommer in på vårt universitet så är min slutsats: vi behöver fler, inte färre platser.

Promotion innan aulans stängning

I fredags hölls vinterpromotion. 76 nya doktorer och 18 hedersdoktorer mottog kransar och hattar, och nio pristagare fick medaljer och belöningar.

promotion2

Rektor höll tal i aulan inför bland andra Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, och passade bland annat på att föra fram Uppsala universitets förväntningar och krav inför den kommande forskningspropositionen. Läs rektors tal här. Hela promotionen kan även avnjutas på film.

promotion-1b

Passa också gärna på att läsa tidigare prorektorn Lena Marcussons uppskattade tal på promotionsbanketten där hon, som en av mottagarna av Rudbeckmedaljen, talade för samtliga pristagare.

Promotionshögtiden var det sista evenemanget i universitetshuset för en tid. Nu vidtar en omfattande men varsam renovering. Huset öppnar igen hösten 2017.