Månad: november 2014

Internat med konsistoriet

En gång per termin träffas hela konsistoriet under ett dygn någonstans i närheten av Uppsala. Vid dessa tillfällen deltar också vicerektorerna under delar av mötet.

Konsistoriet får utrymme att diskutera strategiska frågor och fördjupa sina kunskaper om vårt universitet.  I förrgår hade vi slutdiskussion inför gårdagens beslut om universitetets mål och strategier. Arbetet med dokumentet har engagerat stora delar av universitetet under det senaste året. En arbetsgrupp har under ledning av Coco Norén och Göran Magnusson och med stöd av Tom Pettersson genomfört en stor mängd möten med både interna och externa grupper och tagit fram ett förslag. Efter remissförfarande och arbete på fakulteter och inom vetenskapsområden har vi fortsatt arbeta med förslaget under hösten i både ledningsråd och på dekanmöte. Där har också vi diskuterat prioriteringar.  Konsistoriet var nöjda med det nya förslaget. De kompletterade med några tillägg och gjorde vissa språkliga ändringar. Det känns bra att dokumentet redan nu är förankrat genom den inkluderande processen.  Inom kort kommer det nya dokumentet ”Mål och strategier” att publiceras på vår webb. Sedan återstår det viktiga arbetet att omsätta visionerna i konkret verksamhet för utbildning och forskning. Det är ett arbete som konsistoriet kommer att följa mycket nära.

Vi fick också  presentationer av årets nobelpris och anknytningen till aktuell forskning vid Uppsala universitet. Det är ett mycket uppskattat årligen återkommande inslag för våra ledamöter i konsistoriet. I år presenterades fysikpriset av Olga Bottner, kemipriset av  Jan Davidsson, medicinpriset av Klas Kullander, ekonomipriset  av Eva Mörk, litteraturpriset av Christina Kullberg. Alla gjorde det inspirerat, kompetent och engagerande. Tusen tack för era inspirerande, spännande och engagerade presentationer.

Under dagens möte fattade konsistoriet beslut om att anställa Dr. Katarina Bjelke som universitetsdirektör. Katarina kommer närmast utbildningsdepartementet där hon är departementsråd och chef för den forskningspolitiska enheten. Läs mer i pressmeddelande. Jag ser fram emot ett givande samarbete när hon börjar i april. Vi får alla hjälpas åt så att  hon känner sig välkommen hos oss.

Prorektor Anders Malmberg är i Sydafrika och inviger vårt nya Erasmus Mundus samarbete. Det ska bli spännande att höra vad han har att berätta när han kommer tillbaka.

Rektors rapport till konsistoriet 2014-11-26 (pdf)

U4 möte i Göttingen

Det årliga nätverksmötet var idag i Göttingen. U4 är ett relativt litet och fokuserat universitetsnätverk med fyra lärosäten, Groningen, Ghent, Göttingen och Uppsala universitet. Samarbetet sker främst inom fem olika cluster:

  • Humanities (host: Ghent)
  • Medicine and Pharmacy (host: Groningen)
  • Science and Technology (host: Uppsala)
  • Social Sciences, Economics and Law (host: Göttingen)
  • Institutional management

Efter att ha lyssnat på rapporterna från alla cluster och studentsamverkan, kan jag konstatera att aktiviteterna både har ökat och breddats inom nätverket.  Det finns sommar/vinterkurser, workshops, joint degrees, konferenser, ledarskapsprogram, benchmarking av olika administrativa processer. Uppsala universitet kommer att vara värd för nästa gemensamma möte för hela nätverket den 15- 16 november 2015 men dessförinnan kommer flera workshops och clustermöten att hållas. Det finns även möjligheter att söka medel för vistelser i Göttingen och att starta nya kontakter inom nätverket. Har du frågor eller funderingar på hur du kan använda detta nätverk, kontakta gärna Oskar Pettersson som är vår kontaktperson och koordinator för U4. Med på resan var förutom jag och Oskar:  Kay Svensson, Johan Tysk, Caisa Lycken, Lars Magnusson och Mats Larhed.

På bilden undertecknas ett Framework agreement on future co-operation for PhD-education.

Bilden visar två framstående matematiker: Gauss och Tysk.

 

Professorsinstallation och Anders Wall-föreläsning

Den 14 november installerades 25 nya professorer. Vi hade en högtidlig ceremoni i universitetsaulan och sedan en fin fest på slottet. Alla professorer höll korta föreläsningar under tre dagar. Som vanligt kom många nyfikna och lyssnade.

I samband med installationen uppmärksammade vi årets mottagare av det Pedagogiska priset för 2014 och dessutom mottagaren av Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet.

Än en gång grattis till alla professorer och pristagare! Ni imponerar!

Vi har också haft  Anders Wall-föreläsningen 2014 i universitetsaulan den 19 november. Där var studenter och  företagare tillsammans med nyfikna som ville lyssna till inspirerande föreläsningar, musikunderhållning och dessutom vara med om utdelning av utmärkelsen Årets Uppsalastudent som i år gick till Vanja Eriksson. Grattis!

Anders Wall-föreläsningen arrangerar vi i samarbete med Stiftelsen Anders Walls professur i entreprenörskap och studentorganisationen Entrepreneurs Academy. Den årliga föreläsningen i entreprenörskap har vuxit till att bli Sveriges största möte mellan studenter och svenskt näringsliv. I år firade Anders Wall-föreläsningen 11-årsjubileum och Fredrik Lindström var moderator.

Nytt kontor i Hanoi

Mycket på gång – och vi har inte hunnit med att skriva här på bloggen som vi brukar, både Anders och jag har varit ute och rest på sistone. Men nu summerar vi några saker från de gångna veckorna. Turerna runt Campus Gotland har vi kommenterar i separata bloggar.

Vi har under förra veckan haft områdesdialoger med ledningen för alla tre vetenskapsområden. Diskussionen från ledningsrådets internat samt dekaninternatet fortsatte vid dialogen och berörde det breda universitetet och dess innebörd. Vilka former behövs för att på bästa sätt utnyttja styrkan i det breda kompletta internationella forskningsuniversitetet? Områdena kan förbereda några prioriterade frågor som med fördel drivs gemensamt. Vidare fördes diskussioner om utvecklingen av våra samarbeten nationellt och internationellt. Utvecklingen avseende volym och kvalitet inom utbildning och forskning var självklara teman, liksom internationalisering och kompetensförsörjning. Diskussionen vid områdesdialogen strukturerades utifrån följande frågeställningar:
• Hur hanteras de strategiska satsningarna i universitetets verksamhetsplan för 2015 på områdes-/fakultetsnivå?
• Vilka strategiska frågor finns på områdes-/fakultetsnivå?
• Vilka strategiska frågor behöver lyftas i arbetet med universitetets verksamhetsplan för 2016?
• Vad ska framföras till regeringen i budgetunderlaget för 2016-2018?

Dag Hammar­skjöld­före­läs­ning­en var välbesökt. Den här gången kom chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP och tidigare premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark och föreläste i Universitetsaulan. Det var högtidligt och intressant. Dag Hammarskjöld inspirerar fortfarande 53 år efter sin död.

Taipei Mission var på besök och diskuterade samarbete mellan universitet på Taiwan och oss. Vi har redan samarbetsavtal med framstående universitet på ön både inom utbildning och forskning. Vi talade om hur vi kan fördjupa och vidareutveckla samarbetena.

På lördagen reste jag till Vietnam för att bland annat inviga vårt nya kontor i Hanoi. Avsikten är att i internationaliseringsarbetet stärka vår position i Asien. Universitetet har redan flera pågående samarbeten inom t ex företagsekonomi, kvinnors och barns hälsa och statsvetenskap. Sedan 2009 har vi genomfört sju omgångar av ett masterprogram i Public Management (uppdragsutbildning). Vietnam är ett land där Sverige historiskt har en unik position och där vi ser intressanta möjligheter till utveckling av nya samarbeten. Tidigare i år skrev vi ett avtal med VIED som finansierar vietnamesiska studenters studier utomlands. I samband med besöket hade också Erasmus Mundus programmet Lotus + en kick-off i Hanoi. Programmet koordineras av Uppsala universitet och har 20 partners. Budgeten omfattar ca 30 miljoner i stipendiemedel att användas för mobilitet på kandidat, master, forskarutbildningsnivå liksom postdoc och staff.

Invigningen i Hanoi

Invigningen i Hanoi

Regeringen äventyrar Gotlandssatsningen

Idag skriver jag tillsammas med rektorsrådet Olle Jansson om hur regeringen äventyrar samgåendet med Gotland på Brännpunkt i SvD.

Landets första lärosäte har framgångsrikt gått samman med det yngsta. Men när redan utlovade medel dras in utan dialog och utan förvarning äventyras hela samgåendeprocessen.

Regeringens budgetproposition innehöll det helt oväntade beskedet att 25 miljoner, medel som öronmärkts för att stötta samgåendeprocessen mellan Uppsala universitet och den tidigare Högskolan på Gotland, utan förvarning dras in. Mitt i en pågående omställnings- och utvecklingsprocess och mitt under ett läsår kommer detta besked som helt förändrar förutsättningarna för alla som är involverade i verksamheten på Uppsala universitet Campus Gotland.

Regeringen är inte omedveten om att landets första lärosäte har gått samman med det yngsta, och att det gått väldigt bra. Processen får tvärtom beröm i budgetpropositionen, där man konstaterar att verksamheten efter samgåendet haft en positiv utveckling: ”Söktrycket till utbildningarna på Campus Gotland har ökat väsentligt jämfört med tidigare. Den inriktning mot s.k. liberal arts education som Högskolan på Gotland tidigare arbetade med har också större möjligheter att utvecklas i den bredare utbildningsmiljö som Uppsala universitet kan erbjuda” (Budgetpropositionen utgiftsområde 16, s. 122). Det är glädjande att regeringen ser att samgåendet snabbt fått positiva effekter, både för Gotland och för Uppsala universitet. Studenterna strömmar till, söktrycket har ökat för varje ny termin, nya utbildningar har startat och fler planeras. Forskare har funnit nya samarbeten och universitetet har tagit ett tydligt initiativ för utökad samverkan i Östersjöregionen. Det är inte lite på endast ett och ett halvt år.

Desto mer obegripligt är det att regeringen nu väljer att äventyra hela samgåendeprocessen. Inför samgåendet garanterade regeringen stöd under en inledande fyraårsperiod, dels för att hantera själva samgåendekostnaden, dels för att kvalitetsutveckla utbildningen och forskningen i Visby. Det var en förutsättning för samgåendebeslutet och har i flera sammanhang kommunicerats med regeringen.

Att slå samman och integrera två lärosäten med olika uppbyggnad, organisation, arbetssätt och kultur är ett omfattande och flerårigt arbete. Utbildningar och kurser gås igenom i detalj och blir en del av det samlade utbildningsutbudet vid Uppsala universitet. Vissa utbildningar avvecklas, och nya utvecklas i deras ställe. Forskningsanknytningen stärks och forskare och lärare på Campus Gotland ges en ny organisatorisk tillhörighet vid en institution i Uppsala. Stödfunktioner ska finna sin plats i en ny organisation, och it-, telefoni- och säkerhetssystem ska stegvis bli ett och detsamma. Det är för alla involverade ett intensivt men spännande arbete – och det är långt ifrån klart.

I regeringsförklaringen talas om långsiktiga planeringsförutsättningar och utbildningar i hela landet. Gäller inte detta även Gotland undrar många nu. I budgetpropositionen satsas bland annat på vårdutbildningar och lärar- och förskollärarutbildning. Som verktyg att öka effektivitet i studier nämns sommarkurser, teknikutveckling och distanskurser. Allt detta ligger helt i linje med den planerade utvecklingen vid Campus Gotland.

I stället för att systematiskt slutföra en framgångsrik samgående- och utvecklingsprocess måste nu alla planer radikalt revideras. Universitetet måste i detta läge självklart i första hand se till studenternas bästa, de ska inte drabbas av brutna löften. Konsekvenserna för övrig verksamhet och för vår duktiga personal på Gotland kan ännu inte överblickas.

Denna vecka har vi lyft fram den allvarliga situationen för ledningen för utbildningsdepartementet. Att redan utlovade medel dras in utan dialog och utan förvarning äventyrar hela samgåendeprocessen. Situationen kräver från oss alla inom Uppsala universitet ett rejält mått av energi, vilja och kreativitet med studenters och medarbetares bästa inför ögonen. Vi förväntar oss detsamma från regeringen och hoppas på en konstruktiv lösning på situationen.

EVA ÅKESSON rektor Uppsala universitet

OLLE JANSSON rektorsråd Campus Gotland