Månad: april 2014

Alumnföreläsning med Petra Einarsson

I går arrangerades en välbesökt alumnföreläsning med Petra Einarsson, årets alumn vid Uppsala universitet 2013. Petra Einarsson är vd för Sandvik Materials Technology, och talade på temat ”Man klarar alltid mycket mer än vad man tror”. Det var en inspirerande föreläsning om ledarskap, med många kloka tankar och personliga infallsvinkar.

Läs mer om vårt alumnnätverk på webben.

Petra Einarsson, Eva Åkesson och Arne Sjöblom. Foto: Mikael Wallerstedt.

Petra Einarsson, Eva Åkesson och Arne Sjöblom. Foto: Mikael Wallerstedt.

 

 

Utredningar om kvalitetssystem och utbildningsutbud

Regeringen har under den gångna veckan tillsatt två viktiga utredningar. Tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg Henriksson ska utreda det svenska systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Det nuvarande, starkt omdebatterade systemet avslutar sin första fyraårscykel under året. Förhoppningsvis kan utredningen i dialog med sektorn ta fram ett förslag som fyller de krav vi i olika sammanhang fört fram, inte minst inom SUHF. Vi vill, vilket bl.a. uttrycks av landets samtliga rektorer i SvD idag, ha ett kvalitetssystem där lärosätena har ett starkt mått av ägarskap och ansvarstagande, som är både kontrollerande och utvecklingsinriktat, och har internationell legitimitet. Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.

Samtidigt ger regeringen universitetskansler Lars Haikola i uppdrag att utreda vilka utbildningar högskolorna har och om de möter behoven som finns. Även detta är en viktig om än komplicerad fråga. Vi omhuldar ju starkt principen att lärosätena själva ska ansvara för vilka utbildningar de erbjuder och hur de läggs upp. Samtidigt är det självklart att det måste föras en diskussion på nationell nivå runt det samlade utbildningsutbudet och hur väl det motsvarar inte bara studenternas efterfrågan och lärosätenas kompetens och strategier utan även samhällets behov. Här behöver vi både goda empiriska underlag och kloka principiella överväganden. Haikolas utredning kommer att löpa fram till oktober 2015 och ska även behandla se över sommarkurser och distansutbildning (inklusive MOOCs), examensfrågor och hur lärosätena använder ersättningsbeloppen för utbildning.

Vi ser fram emot konstruktiv dialog med Harriet och Lars i dessa viktiga frågor!

Invigning av Navet

Igår invigdes SciLifeLabs nya lokal Navet med pompa och ståt. Det första spadtaget togs i maj 2012, och nu står de nya lokalerna färdiga för SciLifeLabs verksamhet i en tillbyggnad vid BMC. Tanken är att Navet ska vara en kreativ mötesplats som ska inspirera och underlätta utbyten mellan forskare inom olika ämnesområden. Flera forskargrupper och personal vid SciLifeLab har flyttat sin verksamhet till Navet från bland annat Rudbecklaboratoriet och Akademiska Sjukhuset, och det finns gott om utrymme för gästforskare från andra lärosäten.

Vid den välbesökta invigningen talade bland andra forsknings- och utbildningsminister Jan Björklund, som precis innan presenterat vårpropositionen för pressen i intilliggande lokaler på BMC. Invigningsceremonin avslutades med att vi symboliskt ”knöt ihop banden” mellan generationer och förklarade byggnaden invigd.

Från vänster: Kerstin Lindblad-Toh, Jan Björklund, Eva Åkesson.

Från vänster: Kerstin Lindblad-Toh, Jan Björklund, Eva Åkesson.

Positiva signaler om förenklade regler för internationella studenter och forskare

Media har den senaste tiden rapporterat om ett förslag från regeringen som innebär att det ska bli lättare för internationella doktorander och studenter att få uppehållstillstånd i Sverige efter avslutade studier. Doktorander ska efter fyra år i Sverige kunna få permanent uppehållstillstånd, medan studenter som studerat i Sverige i minst två terminer ska kunna beviljas uppehållstillstånd för en tid av sex månader för att söka arbetet eller starta företag. Ett beslut i frågan kan komma att tas inom kort, och reglerna ska gälla redan från den första juli i år.

Förslaget om förenklade regler för uppehållstillstånd är positivt, och kommer förhoppningsvis att innebära att intresset för att studera och forska i Sverige ökar. Som vi skrivit här tidigare är internationalisering en avgörande komponent för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning. För att hålla en tätposition inom forskning, utbildning och samverkan måste vi kunna attrahera talangfulla studenter, forskare och medarbetare från andra länder. Här sänder förslaget om förenklade regler en viktig signal, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Vi behöver till exempel se över möjligheterna att söka stipendier, och förenkla de byråkratiska processerna kring visumansökningar mm.


 

Lite av varje i veckan

I måndags träffade jag (Eva) företrädare för projektet ”Humanistiska teatern” som planeras att uppföras vid Engelska parken. Projektledare Margareta Öberg berättade om vad som är på gång just nu och hur projektet framskrider. Torsten Svensson, tf vicerektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, deltog i mötet, liksom Bo Eklöf som engagerat sig för humanistiska teatern under ett antal år.

Det är positivt att se ett sådant engagemang, särskilt genom professor Margaretha Fahlgren som drivit projektet från start. Jag fick vid måndagens möte personligen tacka Bo och några av de som träget arbetat för att Humanistiska teatern ska bli verklighet.

Läs mer om projektet på webben, och tveka inte att höra av dig om du vill engagera dig!

Eva Åkesson och Bo Eklöf.

Eva Åkesson och Bo Eklöf.

 

 

I veckan hade konsistoriet sitt vårinternat. Detta är ett tillfälle då vi kan fördjupa oss i vissa frågor. Inga beslutsärenden var på dagordningen utan vi får tillfälle till längre diskussion om vissa frågor. Teman var pedagogiska trender,  autonomiprocessen, forskningsfinansiering och rapport från arbetet med att återskapa en framgångsrik ledning – gå  gärna in på medarbetarportalen för att läsa en mer om detta.

Eva var tillsammans med Ann Fust och Kerstin Jacobsson på budgetdialog  i morse på utbildningsdepartementet. Samtalet och diskussionen utgick från det budgetunderlag som vi arbetar fram gemensamt i Ledningsrådet tidigare i år. Som ni säkert redan har uppmärksammat  kommer Uppsala universitet att få utökat takbelopp för att utbilda fler lärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor från 2015 och framåt. Bra men det behövs även en ökning som inte är öronmärkt för specifika yrkesprogram. Antalet som skriver högskoleprovet brukar vara en indikator på kommande söktryck – och det har ökat kraftigt.

Vi önskar er alla en trevlig helg  – och njut av det vackra vårvädret!

 

Besök från Liverpool

Under tisdagen och onsdagen pågick en mängd besök på center och institutioner då en 13 personer stark delegation från Liverpool University besökte Uppsala universitet. Syftet med besöket var att knyta kontakter och skapa samarbeten universiteten emellan inom alla tänkbara områden. Under onsdagen gjordes en sammanfattning, och det visade sig att de planerade och pågående samarbetena var många. Som exempel kan nämnas staff exchange, delat utbildningsansvar för ett masterprogram, en mängd specifika forskningssamarbeten, Erasmusavtal för studentutbyte på masternivå, gemensam STINT-ansökan, inbjudna forskare som talare till kommande konferenser, studentutbyte under tiden för verksamhetsförlagd utbildning, utbyte av enstaka föreläsningar on-line och gemensam doktorandhandledning.

Under resten av veckan stannar tre från delegationen och ytterligare tre tillkommer för att vara med vid den sedan tidigare planerande konferensen om 18th century studies.

Universitetet i Liverpool är delägare i Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Kina. De största programmen på Xi’an Jiaotong-Liverpool återfinns inom ekonomi, matematik och datorvetenskap. Flertalet av studenterna gör delar av sina masterstudier i Liverpool och här finns eventuellt möjlighet för Uppsala universitet att erbjuda platser inom våra masterprogram då det börjar bli trångt i Liverpool. Troligtvis kommer det framöver en inbjudan från Liverpool University att åka med dem för ett studiebesök på Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Kina.

Universitetet i Liverpool har även en filial i London nära Kings Cross vilken Uppsala universitet kan få hyra för kurser, konferenser med mera.