Månad: oktober 2013

Konsistoriets internat

Höstterminens internat med konsistoriet gick av stapeln tisdag-onsdag. Under tisdag eftermiddag stod internationaliseringsfrågor i fokus. Vad som framstod som de största utmaningarna var att rekrytera fler utomeuropeiska studenter (både genom att utveckla vårt internationella utbildningsutbud, och att skapa utrymme för fler stipen­diater), att stimulera våra egna studenters utresande, samt att arbeta vidare med internationell rekrytering av lärare/forskare, inte minst i tidig karriärfas. Språk- och medföljandefrågor berördes också.

Sedan fick konsistoriet – traditionsenligt – avnjuta presentationer av årets nobelpriser. Stort tack till de professorer som ställde upp med pedagogiska och intresseväckande introduktioner: Gunnar Ingelman (fysik), Kersti Hermansson (kemi), Stellan Sandler (medicin), Eva Mörk (ekonomi), Rolf Lundén (litteratur).

Under gårdagen fick vi också tillfälle att diskutera konsistoriets arbetsformer.

Vid sammanträdet onsdag förmiddag var autonomifrågan och svaret på remissen om högskolestiftelser den självklara huvudpunkten.

Konsistoriet avvisade förslaget om högskolestiftelser som bristfälligt och efterlyste ett rejält omtag i autonomifrågan. Det är angeläget att fortsätta processen för en ökad reell autonomi. Läs mer i pressmeddelandet.

Konsistoriet var också tydligt med att frågan om autonomi hör ihop med revideringen av mål och strategier för Uppsala universitet, som var den sista punkten på dagordningen.

Det finns goda förutsättningar att föra en intern och extern diskussion om hur Uppsala universitet långsiktigt ska vara organiserat för att vara framgångsrikt kunna utvecklas mot högt ställda mål.  Kanske tillåta oss att tänka lite fritt.

 

Temakväll om aktuell cancerforskning på Gustavianum

 

 

Fullt på Gustavianum när Tobias Sjöblom, Peter Nygren och Louise von Essen presenterar aktuell cancerforskning.

 

Uppsala universitets vice-rektor för Medicin och Farmaci, professor Britt Skogseid inledningstalar och föreläsningarna modereras av seniorprofessor Bengt Westermark, som tidigare bland annat har varit ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

Rektorsbesök

Besök av rektorerna från Georg-August-Universität Göttingen och Karl-Franzens-Universität Graz

Oväntat utspel i stiftelsefrågan

Innan de flesta lärosäten ens hunnit skicka in sina remissvar rörande förslaget om högskolestiftelser gör utbildningsminister Jan Björklund ett utspel om att departe­mentet avser utreda mer före beslut.  Utspelet kommer oväntat och tidpunkten förvånar – inte för det har saknats kritik utan för att det kommer innan sektorn fått tillfälle att formellt ta ställning. I någon mening är det lovvärt är att man är lyhörd för kritiska signaler, men detta gör inte att en redan tidigare skakig process känns stabilare.

I sak är det positivt om autonomifrågan drivs vidare. Uppsala universitetet har tidigare framfört sitt önskemål om ökad självständighet. Frågan är viktig för framtiden, av både praktiska och principiella skäl. Vi ser gärna ett omtag, med då med en bredare utgångspunkt för att prova fler vägar att finna den mest lämpade organisations­modellen för framtiden. Vidare krävs en bredare politisk förankring och en konstruktiv dialog med högskolesektorn i nästa omgång.

Inför en fortsatt autonomiprocess bör vi inom Uppsala universitet ta tillfället att grundligt diskutera hur vi ser på vår egen inre styrning. Hur säkrar vi långsiktigt en modell där vi framgångsrikt kombinerar kollegialitet och studentinflytande med starkt akademiskt ledarskap?

Prefektmöte

På måndagens prefektmöte ägnade vi en stor del av mötet till att diskutera stiftelseremissen, och autonomi-och styrningsfrågor för framtiden. Nu är förslaget till remissvaret ivägskickat till konsistoriets ledamöter inför internatet nästa vecka.  Det blev intressanta samtal och dialog tillsammans med prefekterna. När vi frågade om ämnen till kommande möten kom många förslag upp, så vi kommer ha mycket att ta upp på nästa prefektmöte som är inplanerat till den 19 mars 2014.

Igår började Eva dagen med ett frukostmöte på Arbetsgivareverket, temat för mötet var avtalsrörelsen 2013, nytt tjänstepensionsavtal och omställningsavtal. Vidare till Svenska Institutet och möte med insynsrådets där Eva är ledamot. Anders hanterade rektorssammanträdet på morgonen och senare under dagen deltog vi båda i SUHFs konferens om Kompetensförsörjning.

Idag har SUHF förbundsförsamling, Eva och Ann Fust deltar. Viktigare frågor som tas upp är principiella ställningstagande avseende kvalitetsfrågor, verksamhetsplan 2014, och information om svar stiftelseremissen. Dagen kommer inledas med en seminariedel om betygssystem och resursfördelning. Det senare gäller Vetenskapsrådets uppdrag att förslå en modell för utvärdering av kvalitet och relevans med kollegial bedömning.

Några rader efter förbundsförsamlingen:

SUHF:s långsiktiga ställningstagande i frågan om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning diskuterades ingående. Förslag till långsiktigt principiellt ställningstagande rörande utvärdering av högre utbildning godkändes. De övergripande principerna som vi enades om var:
Framtida nationella kvalitetssystem för högre utbildning i Sverige bör
1) bygga på ett starkt mått av ägarskap och ansvarstagande från lärosätenas sida,
2) vara både
kontrollerande och utvecklingsinriktat,
3) underlätta diversifiering av det samlade utbildningsutbudet och
4) ha internationell legitimitet

En dag på jobbet – möten och samtal

En dag på jobbet kan innehålla så många olika möten och samtal. Gårdagen började med att vi träffade UUI’s nya chef Pirkko Tamsen, det var hennes fjärde dag på det nya jobbet. Välkommen och vi hoppas verkligen du ska trivas hos oss. Sedan hastade Eva iväg för att inleda Uppsala universitets pedagogiska utvecklingskonferens. Fullsatt i hörsalen och mycket bra konferensbidrag.

Fullsatt på Uppsala universitets pedagogiska utvecklingskonferens.

På eftermiddagen var det möte på Vetenskapsrådet i Stockholm. VR har i uppdrag att föreslå en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans. Eva ingår i referensgruppen för Vetenskapsrådets uppdrag.  Från VR fortsatte jag (Eva) till KTH, där var det möte med Göran Gustafssons stiftelse. De stödjer forskning inom Teknat och Medfarm med priser till yngre forskare. Tillbaka i Uppsala framåt kväll så var det dags för avslutningsmiddag för Chefsprogrammet. Trevligt att få träffa alla igen som gått programmet, vi var med och gav ett gemensamt föredrag i februari. Många lovordade chefsprogrammet och poängterade vikten av det nätverk de har fått.

I morse inledde Eva TeA-dagen i en fullsatt aula på Polacksbacken.  Platserna hade redan tagit slut på tre timmar, vilket visar hur viktiga och populära mötena är för Nätverket för teknisk- och administrativ personal vid Uppsala universitet (TeA).

Cancerfonden är inbjudna till Uppsala universitet idag, Eva och Ann Fust träffade gruppen tillsammans med vicerektor Britt Skogseid under lunchen och presenterade vårt universitet samt framförde vårt stora tack för det stöd vi får till vår cancerforskning. Under eftermiddagen är de vid Rudbeckslaboratoriet och lyssnar till  forskningspresentationer.

Presentation för Cancerfonden

Senare i eftermiddag kommer Eva att välkomna deltagare till den Nationella kvalitetssamordnarträffen som har möte här  i Uppsala 17-18 oktober. Kvalitetsfrågor är ofta i fokus, senast idag var en debattartikel i UNT.

Under dagen har vi också hunnit med att förbereda områdesdialogerna för hösten. Ledningen har dialoger med respektive vetenskapsområde och går igenom långsiktiga strategier och diskuterar verksamhetens utveckling. I höstens dialoger kommer vi särskilt att fokusera på hur de strategiska satsningar hanteras för 2014, vilka strategiska frågor behöver lyftas i arbeten med universitetets verksamhetsplan 2015, vad ska framföras till regeringen i kommande budgetunderlag?

Igår kom ansökningssiffrorna för vårterminen 2014. Söktrycket ökar  – igen!
Totalt har Uppsala universitet ökat 39,1% jämfört med antalet sökande till UU VT2013. Tittar vi enbart på Campus Gotland så har antalet sökande fördubblats jämfört med antalet sökande till Högskolan Gotland VT2013. Antal unika sökande till kurser som räknas till Campus Uppsala  ökar med 13,7% jämfört med VT2013.

Som sagt var – en dag på jobbet kan innehålla många olika möten och samtal av varierande slag.  Och det är aldrig långtråkigt.

Besök i Helsingfors

Rektors ledningsråd startade veckan med ett dygnslångt besök i Helsingfors. Vid Helsingfors universitet fick vi en rundvandring som bland annat inkluderade det helt nybyggda biblioteket, innan vi satte oss för ett förmiddagsmöte med ledningen, med nytillträdde rektorn Jukka Kola, och nye kanslern Thomas Wilhelmsson i spetsen. Efter lunch gick färden till närbelägna Esbo för besök på Aalto universitetet där rektor Tuula Teeri tog emot tillsammans med sin ledningsgrupp.

Vid båda universiteten kretsade mycket av diskussionen kring autonomi-, styr- och ledningsformer. Finland genomförde en universitetsreform 2010 som innebar att universiteten fick en mer självständig ställning gentemot staten samtidigt som deras inre arbetsformer blev mindre reglerade. Helsingfors universitet blev en egen juridisk person i den offentliga sfären. Aalto-universitetet bildades 2010 genom att tre finländska lärosäten gick samman – Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan – och blev en stiftelse. Diskussionerna rörde även mål och strategier generellt, internationalisering och fundraising.

Tankehörnan Helsingfors universitet

Vid båda universiteten fick vi även se exempel på innovativa lärmiljöer. Vid Helsingfors universitet hölls en del av mötet i Tankehörnan  och vi Aalto-universitetet besökte vi en s.k. design factory

Födelsedagsfirande med stil i måndags

I måndags firades Uppsala universitets födelsedag i samband med Blue Monday i en fullsatt universitetsaula. Det bjöds på vacker sång och musik från Uppsala Akademiska Kammarkör, Uppsala University Jazz Orchestra, en ensemble ur Kungliga Akademiska kapellet, Ulric Andersson och Karin Ingebäck. Rektorsrådet för kultur, Britt-Inger Johansson, höll ett anförande om exercitieväsendet vid Uppsala universitet, sedan följde en fäktuppvisning.  Ett stort tack till er alla som var med och bidrog till ett mycket trevligt firande för oss alla!

Fullt hus vid Uppsala universitets födelsedagsfirande i universitetsaulan.

I måndags kom ett brev med en  gåva till vårt universitet på födelsedagen, ett fint  initiativ och vi tackar. Uppsala universitets vänner är en stiftelse med målet att aktivt medverka till angelägna projekt som gagnar universitetet och dess verksamhet.


Högskolestiftelser – temperaturen stiger i debatten

Trots den knappa tid som står till förfogande har Uppsala universitet dragit igång ett ambitiöst arbete för att få en bred genomlysning och diskussion av remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet.

Rektor har tillsatt en arbets­grupp under ledning av prorektor för att utarbeta förslaget till yttrande I arbetsgruppen ingår Göran Alderborn (Medfarm), Mikael Jonsson (Teknat), Linda Wedlin (Humsam), Ann Fust (Univ förv) samt Fredrik Pettersson och Li Caldeira Balkeståhl, Uppsala studentkår. Remissen har presenterats och diskuterats i konsistoriet, akademiska senaten, flera fakultetskollegier/-nämnder och rektors ledningsråd, och kommer innan svarsförslaget färdigställs att presenteras vid rektors prefektmöte, inför slutbehandling i konsistoriet den 30 oktober.

Igår arrangerades en välbesökt öppen hearing/utfrågning. Inbjudna gäster var statssekreterare Peter Honeth, en av arkitekterna bakom förslaget, och Hans Modig, som var huvudsekreterare i utredningen Självständiga lärosäten 2008.  Hans Modig inledde med en översikt över den svenska autonomiprocessens långa historia innan Peter Honeth presenterade syftet med stiftelseförslaget, och dagens organisationsform –förvaltningsmyndigheten – av båda praktiska och ideologiska skäl är en olämplig form för ett universitet. Han markerade att stiftelseförslaget ska ses i relation till utredningen Självständiga lärosäten, och underströk att stiftelseförslaget ska ses som ett erbjudande till det eller de universitet som vill övergå i den nya formen. I debatten uttryckte han vid flera tillfällen förvåning över svenska lärosätens stora tillit till regeringen och departementet, och brist på tillit till sin egen förmåga att ordna sin organisation och verksamhet till det bästa.

Peter Honeth och Hans Modig. Foto: Mikael Wallerstedt

Peter Honeth och Hans Modig. Foto: Mikael Wallerstedt

 

 

 

 

 

 

 

Därefter blev det arbetsgruppens tur. Anders berättade om huvudinnehållet i det förslag som är under utarbetande. Utgångspunkten för svaret är att Uppsala universitet vill se ökad institutionell autonomi, av två skäl. Dels för att flexibelt och smidigt kunna ingå avtal och delta i bolagsbildningar rela­terat till nationellt och internationellt forsknings- och utbildningssamarbete. Dels för att universitetens långsiktiga vitalitet vilar på förutsättningen att forskning och utbildning kan utvecklas fritt i förhållande till politiska, ekonomiska eller andra makter.

Trots en principiellt positiv syn på ökad institutionell autonomi påtalas i svaret flera brister med det remitterade förslaget. Underlaget till förslaget är därtill ofullständigt på flera viktiga punkter. Förslaget till svar mynnar ut i att Uppsala universitet ställer sig kritiskt till det remitterade förslaget. Stiftelseförslaget skulle behöva utvecklas väsentligt för att alls bli intressant, men det bör även ställas mot andra möjliga lösningar på de identifierade problemen. Slutligen konstateras att Uppsala universitet vill se en fortsatt process som analyserar alla möjligheter till ökad reell autonomi för svenska lärosäten.

Eva Åkesson. Foto: Mikael Wallerstedt

Eva Åkesson. Foto: Mikael Wallerstedt

 

 

 

 

 

 

 

Efter att några av ledamöterna i arbetsgruppen ställt frågor släpptes ordet fritt. Debattinläggen var stundtals väldigt engagerade och i flera inlägg åberopades söndagens debattartikel i UNT. Kollegialitetens ställning, studentinflytandet och akademisk frihet lyftes särskilt fram. Hela hearingen/debatten kommer inom kort att kunna ses på nätet.

Eva konstaterade avslutningsvis att remissvaret snarare än att bli en slutpunkt snarare bör ses som startskottet för en fortsatt diskussion inom Uppsala universitet om ökad autonomi, vitaliserad kollegialitet, stärkt akademiskt ledarskap och breddat deltagande.

Vi vill här passa på att rikta ett stort tack Peter Honeth, Hans Modig, arbetsgruppsledamöterna och övriga deltagare som bidrog till att hearingen blev spännande och lärorik.

Paneldebatt om högskolestiftelser på måndag

Alla är välkomna till öppen hearing och paneldebatt  om högskolestiftelser på måndag den 7 oktober kl 14.30 -16.30. Lokal: Universitetshuset, sal IX. Medverkande kommer bland annat att vara statssekreterare Peter Honeth vid Utbildningsdepartementet. Mer information kommer på www.uu.se.

Under veckan så har –PEACE – möte här i Uppsala. PEACE står för Project for European Latin American Cooperation and Exchange, och är ett Erasmus Mundus projekt. Inom PEACE erbjuds stipendier för studier eller för forskning, dessa är öppna för sökande från Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama och Uruguay . Under mötet diskuteras erfarenheter så här långt, Bologna process i Latin Amerika, och framtida aktiviteter.

Läs mer om PEACE

Igår tackade vi medarbetare som har gått i pension under året som gått med en hyllningsmiddag. Hyllningsmiddagen är ett sätt för oss att visa vår uppskattning för allt arbete, allt engagemang och all omsorg som medarbetare har ägnat åt vårt universitet, i många fall under åtskilliga årtionden. Alla har på olika sätt varit med att skapa det universitet vi har idag genom bidrag till forskning, utbildning, administration och professionell service. Stort tack!

Vid dagens alumnföreläsning med Christina Jutterström vad det fullsatt. Hon  berättade om sitt liv och ledarskap på ett fängslande sätt under rubriken ”Om lusten att vara med och bygga vårt samhälle” .Christina Jutterström, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen samt VD för Sveriges Television, berättar om hur hon drivit sig själv och andra under närmare 40 år som medieledare.

 

Christina Jutterström.

 

 

 

 

 

 

Årets alumn har utsetts och det är  Petra Einarsson, VD för Sandvik Materials Technology. Hon får utmärkelsen för att ha visat ett stort engagemang för frågor kring mångfald och ett inkluderande ledarskap och hon är en god förebild för dagens och framtidens studenter. Läs mer här.

Årets alumn 2013 Petra Einarsson