Månad: juli 2013

Nej, ingen arbetsmarknadsåtgärd, men …

Fler än någonsin vill läsa vid Uppsala universitet samtidigt som antalet platser minskar. Utbildningsnivån är på väg ner i Sverige och färre får möjlighet till högre utbildning. Det är inte bra hur man än ser det. Först och främst drabbas de årskullar som just nu står i den livsfas där universitetsstudier vore det mest näraliggande och önskvärda alternativet. På sikt drabbar det Sveriges konkurrenskraft och välstånd.

UNT tar i en ledare med rubriken ”Ingen arbetsarbetsmarknadsåtgärd” den 25 juli  upp den högre utbildningens dimensionering och kvalitet. Huvudargumentet är att den pågående volymminskningen kan vara motiverad utifrån indikationer om kvalitetsproblem i den högre utbildningen. UNT-ledarens argumentationslinje är förenklad och hårt vinklad, och några punkter behöver kommenteras.

UNT har rätt i att den högre utbildningen inte i första hand är ett arbetsmarknads­politiskt instrument. Däremot kan den i praktiken fungera som ett – ovanligt väl fungerande – sådant. I återhämtningen efter tidigare arbetsmarknadskriser har det visat sig att de som valt att ”hänga kvar” vid högskolan och kanske läsa en termin extra, snarare än att gå ut i arbetslöshet eller ”åtgärder”, varit de som snabbast funnit ett jobb när det vänder. Högre utbildning ger bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

UNT-ledaren kopplar samman volymminskningen med vårens debatt om studenternas förkunskaper, och med utfallet av universitetskanslersämbetets utvärderingar. Vi har tidigare kommenterat utvärderingarna i bloggen. Utan att på något sätt förneka att det kan finnas kvalitetsbrister inom enstaka utbildningar konstaterar vi att utvärderingsmetoden – där uppfattad bristande uppfyllelse av enstaka utbildningsmål på basis av läsning av ett urval examensarbeten kan vara tillräckligt för att en hel utbildning skall anses hålla bristande kvalitet – generellt sett ger en överdrivet negativ bild av svenska högre utbildning och metodmässigt och särskilt straffat vissa professionsanknytna utbildningar på ett orimligt sätt.

Frågan om studenternas förkunskaper är också viktig, men den koppling som görs i ledaren är försåtlig. UNT-ledaren gör tolkningen att denna diskussion är ett uttryck för att för många studenter antas till högre utbildning. Läsförståelse och skrivförmåga är viktiga färdigheter för att kunna tillgodogöra sig högre utbildning. Men åtminstone till en del handlar det nog om att dagens unga konsumerar – och producerar – text och andra media på ett annat sätt än tidigare generationer och därför har det tuffare i mötet med just den typ av läsande och skrivande som är norm (och i stor utsträckning – men kanske inte helt och fullt måste – vara norm) vid universitetet. Därmed handlar frågan delvis om behov av fortsatt pedagogisk utveckling och didaktiskt forskning.

I ledaren lyfts humanioras ställning och situation fram som särskilt problematisk. Det stämmer att humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning är jämförelsevis billig men i övrigt är kopplingen svårbegriplig. Alla utbildningsområden krymper i dagens påtvingade volymminskning. Samtliga utbildningsområden finansieras av staten enligt samma modell som baseras på hur många studenter som registrerar sig och klarar kurser. Och diskussionen om studenters förkunskaper finns på sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar likväl som inom historieämnet.

Finns det en motsättning mellan kvantitet och kvalitet på det sätt som UNT:s ledare antyder? Självklart är det varken möjligt, nödvändigt, eller ens önskvärt att alla skall läsa långa teoretiska utbildningar. Men att utbildnings­kvaliteten i Sverige, eller i Uppsala, skulle öka genom att Uppsala universitet tvingas skära bort 2000 studieplatser förefaller ganska långsökt.

UNT-ledarens argumentationslinje är sammantaget alltför förenklad och hårt vinklad. Frågorna förblir centrala, men svaren måste med nödvändighet vara mer sammansatta: Ja, det är extremt viktigt att vi värnar, och hela tiden utvecklar kvaliteten i den högre utbildningen. Ja, det är viktigt att studenter har de förkunskaper som krävs för att bedriva högre studier, men det är också högskolans uppgift att möta studenterna där de befinner sig när de kommer till oss.  Nej, den högre utbildningens raison d’être inte är arbets­marknadspolitiskt, men det kan likväl vara klokt att investera extra i utbildning, precis som i annan infrastruktur, i tider av ekonomisk nedgång.

Sverige är unikt som minskar dimensioneringen av högre utbildning. Det är förvånande med tanke på att andelen av befolkningen med högskoleutbildning är låg i jämförelse med våra grannländer och enbart genomsnittlig bland OECD-länderna. Är det där vi vill vara?

Denna fråga togs även upp i en debattartikel av Per Eriksson i Sydsvenskan för någon vecka sedan:  ”Sverige utestänger kvalificerade studenter från viktiga utbildningar”.

Nu blir det sommarlov

Almedalsveckan går mot sitt slut och vi kan konstatera att det har varit en intressant och lärorik vecka. Just i år har samgåendet med Högskolan på Gotland satt sin prägel på våra aktiviteter, där vi lyft fram relevanta frågor relaterade till samgåendet och Campus Gotland. Seminarierna har varit välbesökta och gett upphov till många intressanta diskussioner.Vi har fått många positiva tillrop  i samband med att Högskolan på Gotland blivit en del av Uppsala universitet. Alumneventet i onsdags blev mycket lyckat där före detta studenter från Uppsala universitet och Högskolan på Gotland träffades och nätverkade. Det har varit många intressanta debatter och samtal under veckan där våra medarbetare och studenter har varit med och bidragit, både i egna och i andras arrangemang. Det är lätt att vara en både glad och stolt rektor.
Om du vill se invigningen i efterhand, klicka här. För att se debatter och samtal i morgonsoffan, klicka här.

Almedalsveckan är intensiv. Många aktörer med olika intressen vill göra sig hörda på en liten yta under en kort tid, men Almedalen ger trots allt stora möjligheter i form av diskussioner och kontaktskapande. Att kunna ta del av så många högkvalitativa seminarier helt utan kostnad, och samtidigt få möjlighet att diskutera med politiker och andra beslutsfattare, är unikt. Jag har haft många givande möten under veckan. Nu är det fredag och Jan Björklund ska tala ikväll. Han har redan under veckan kommit med ett utspel att införa en särskild kvotgrupp för internationella studenter utanför EES-området. Det är ett första steg i rätt riktning men fler åtgärder behövs för att undanröja de hinder som motverkar internationaliseringen. Fler kommentarer finns här.

Fyllda av nya intryck och idéer är det nu dags att njuta av sommar och semester. Jag vill passa på att igen tacka er alla som har bidragit till Campus Gotland har blivit en del av Uppsala universitet. Ett stort arbete som så många har bidragit till. Jag vill också tacka alla som arbetar med och hjälpt till under invigningen och Almedalsveckan. Nu vill jag önska er alla en riktigt trevlig sommar!  /Eva

Uppsala universitet + Högskolan på Gotland = Sant!

Idag blir Sveriges senast etablerade högskola, Högskolan på Gotland, en del av Sveriges första universitet, Uppsala universitet. Det har varit en lång process, och det är därför oerhört glädjande att samgåendet nu blir verklighet. Vi vill passa på att tacka alla som varit involverade i arbetet kring samgåendet. Ni är många som jobbat hårt, och utan er hade det inte varit möjligt. Ett stort tack till er alla!

Vi vill även passa på att idag, när också andra röster försöker göra sig hörda i Visby, betona vad ett universitet är och står för: Vi ska vara en kritisk röst i samhället, som främjar internationalisering, omfamnar mångfald, bejakar skillnader och är medvetna om att våra olikheter medför högre kvalitet i all verksamhet – vi ska vara ett öppet och välkomnande universitet för både studenter och anställda, kvinnor och män, oavsett ursprung, bakgrund eller läggning. Vi ska ge hopp för framtiden. Campus Gotland ger oss stora möjligheter att utvecklas och fortsätta arbetet med att bidra till en bättre värld.

Uppsala universitet – Campus Gotland har invigts nu på morgonen, och resten av dagen är fulltecknad med intressanta seminarier relaterade till verksamheten vid Campus Gotland. Välkommen att delta, här på plats eller genom webbsändningarna under dagen.

Vi tackar Anna Ekström för bilden.