Månad: september 2012

KrUUt: panelens preliminära observationer

I fredags avslutade den internationella panelen sitt veckolånga besök. De gav återkopplingar till KrUUts sekretariat och styrgrupp liksom till universitetsledningen. Panelen mötte även en bredare grupp intresserade kolleger vid en välbesökt öppen hearing sent på eftermiddagen. Detaljerna kommer i en skriftlig rapport under hösten men några slutsatser framträder redan nu.

Panelen anser att vårt existerande pedagogiska program fungerar och “har mycket kvar att ge”. Samtidigt krävs att vi mobiliserar fördjupat engagemang, också från studenterna, för att det skall få ett riktigt brett genomslag.
Någon uttryckte det som att:“The Programme for Teaching and Learning is quality – if you can implement it, you will offer five star education!”.

Panelen är imponerad av den mångfald aktiviteter som genererats under KrUUt-paraplyet under det senaste året. Man noterar skillnader i hur utvecklingsarbetet organiseras inom olika vetenskapsområden/fakulteter men ger inga rekommendationer i organisationsfrågor – det måste vara universitetets eget ansvar.

När det gäller det centrala stödet för pedagogiskt utvecklingsarbete – från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), Kompetensforum och Enheten för kvalitet och utvärdering – är panelens intryck att det fungerar väl och är uppskattat i organisationen.

Panelen är också positiv till uppläggningen av själva KrUUt-projektet. Den utmaning man ser gäller hur de aktiviteter som genererats inom ramen för KrUUt skall kunna utvecklas vidare och breddas. Man är noga med att påpeka att KrUUt inte får ses som ett avgränsat projekt som nu avslutas:

“There is cultural change going on. Conversation on teaching and learning has grown. The challenge is to keep momentum, and to go from sharing to developing and manifesting. Bottom up is fine, so do not lose that while you make it a bit more systematic.”

Se där en utmaning till oss alla som arbetar vidare med kvalitetsarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet!

Anders Malmberg

UU Innovation blir 5 år

UU Innovation blir 5 år. Fem händelserika och framgångsrika år med AIM DAY och ÅMA, med stöd till enskilda forskare och studenter med affärsidéer genom rådgivning och hjälp samt stöd vid kontakter med myndigheter och företag. Det är en imponerande tillväxt och UU Innovation har blivit en dynamisk del i ett
omfattande innovationssystem. Uppsala är nationellt ledande när det gäller att utveckla innovativa samarbetsformer för samverkan och kommersialisering. Vi gratulerar och säger ”Keep up your good work”!

I morse var jag på IVA och deras frukostseminarium med Agenda för forskning och deltog i paneldebatt som handlade om forskarutbildningen. En fråga som lyftes var: Utförs alltför stor del av svensk forskning av doktorander? Jag tycker inte det. Sedan förslogs reglering av kursdelar i forskarutbildningen, det tyckte jag inte heller. Men mer öppen och transperent antagning höll jag med om.

Igår var jag i Groningen, ASEM rector’s conference, där deltog jag i en panel som diskuterade “Are employability and social responsibility issues mutually exclusive in practice?” Jag tycker det är roligt och stimulerande att få vara med i olika sammanhang och diskutera frågor som är viktiga för vår verksamhet. Nu är det dags för middag med våra kritiska vänner i KrUUt panelen. Jag är nyfiken på vad de har fått för intryck efter flera dagars samtal med våra studenter och medarbetare. Mer om KrUUt, Kreativt Utvecklingsarbete vid
Uppsala Universitet , hittar du här: http://uadm.uu.se/Planeringsavdelningen/Enheten_for_kvalitet_och_utvardering/KrUUt/languageId=1

Diskussion om utvärderingssystemet

Idag hade HSV samlat sektorn till en avstämning av det nya kvalitetsutvärderings­systemet. Från Uppsala deltog undertecknad prorektor tillsammans med universitetsdirektör Ann Fust och utvärderingschef Åsa Kettis. Vid detta välbesökta heldagsseminarium medverkade statssekreterare Peter Honeth och universitetskanslern Lars Haikola samt en rad företrädare för universitet och högskolor, SUHF och studentkårerna. ENQA:s aktuella beslut att ifrågasätta om HSV kan förbli en fullvärdig medlem gav naturligtvis extra bränsle åt diskussionen.

Peter Honeth menade att Sverige under en 20-årsperiod gått från att utvärdera om lärosätena har fungerande kvalitetsarbete, via försök utvärdera om lärosätena har tillräckliga förutsättningar för att bedriva högre utbildning till dagens modell som försöker fastställa om utbildningarna som sådana håller måttet, via utvärderingar av deras resultat.

Lars Haikola konstaterade att det är ”ideologiskt enkelt men metodologiskt svårt” att utvärdera mot generella examensmål, men hävdade att det går.

Den kritik mot – och krav på vidareutveckling av ­– dagens system som framfördes av deltagarna i seminariet gick bland annat ut på:

– Att den ensidiga fokuseringen på examensarbeten innebär att basen för utvärderingen är alltför smal.

– Att systemet är alltför instrumentellt och reduktionistiskt – en hel utbildning kan i princip fällas på bedömda brister i uppfyllelsen av ett enda relativt perifert examensmål.

– Att det borde finnas mer utrymmer för kvalitativ helhetsbedömning.

– Att även ett system som huvudsakligen inriktas på att mäta resultat systemet också borde kunna konstrueras så att det blir kvalitetsdrivande och uppmuntrar strategisk mångfald.

– Att det kan finnas skäl att se över de nationella examensmålen i sken av den nu pågående cykeln av utvärderingar.

Anders Malmberg

 

Välkomna till Alumndagen!

Den 2 oktober arrangeras en gemensam alumndag för alumner, anställda, studenter och en intresserad allmänhet vid Uppsala universitet i universitetshuset. Spännande program med Forskar Grand prix och paneldebatt kring ”Sociala mediers makt – är den överdriven?”
Programmet och mer information om Alumndagen den 2 oktober finns på webbsidan:  http://www.uu.se/alumn/alumnveckan/
Varmt välkomna!

Är du alumn från Uppsala universitet? Du är välkommen att bli medlem i
universitetets Alumnnätverk. Adressen till Alumnnätverkets registrering-
och inloggningssida är: https://www.alumnnatverk.uu.se/

KrUUt går mot sitt slut: internationell panel på besök denna vecka

KrUUt – Kreativt Utvecklingsarbete vid Uppsala Universitet – är ju namnet på ett projekt som genomförs under perioden 2010-2012, med syftet att stimulera vidareutveckling av utbildningskvaliteten vid universitetet.

KrUUt-projektet lyfter fram och synliggör det kreativa utvecklingsarbete som sker inom ramen för universitetets utbildningar, och ska därigenom stimulera utbyte av idéer för att vidareutveckla undervisning och utbildning vid Uppsala universitet. Exempel på teman i fokus har varit: gränsöverskridande utbildningar, forsknings­anknytning, generiska färdigheter och arbetslivsanknytning, innovativ pedagogik, lärandemål, betygskriterier och examination, pedagogisk meritering.

Projektet följs av en internationell panel som består av erfarna pedagoger från våra partneruniversitet i det s.k. Matariki-nätverket, ytterligare några internationella experter samt ett par svenska kolleger från Göteborg och Lund. Panelens ordförande är Professor Denise Chalmers, Western Australia University.

Den internationella panelen besöker oss denna vecka. Under fyra intensiva dagar skall man ta del av det arbete som genomförts inom vetenskapsområden och fakulteter, besöka studentnationer, träffa KrUUt-sekretariatet, studenter, pedagogiska pristagare och universitetsledningen.

Besöket avslutas med en hearing på fredag eftermiddag, dit alla intresserade är välkomna. Då kommer panelen att redovisa en preliminär version av sin slutrapport.

Tid: fredag 28 september 15.30-16.30 (följt av KrUUt-mingel)
Plats: Hotel Radison Blu

Det skall bli väldigt intressant att ta del av panelens intryck, och se hur vi sedan kan tillvara KrUUt-projektets resultat och slutsatser i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Mer om KrUUt hittar du på hemsidan.

Hälsar Anders Malmberg och Eva Åkesson

Budgetpropositionen

Nu har budgetpropositionen kommit. Mycket av innehållet var redan känt sedan tidigare. Neddragningar av takbelopp för studieavgifter och inaktiva studenter har vi vetat om och planerat för i VP. Vi har också vetat om att det kommer ytterligare kvalitetssatsning på HTSJ.  I flera omgångar man höjt prislappen för humaniora, samhällskunskap, teologi och juridik. Genom tillämpning av vår nya resursfördelningsmodell slår dessa höjningar helt igenom hos oss.  Uppsala universitet får också 16 miljoner för att utbildningar har fått högsta betyget i HSVs utvärderingar. 11 miljoner kommer 2013 som tillfällig resurs men den krymper till 5 miljoner redan 2014. Vi fick även ett uppdrag att bygga ut sjuksköterskeprogrammet med 28 platser, utan nya medel. Så den tillfälliga resursen täcker bara den utbyggnad som vi ska göra med sjuksköterskor under de kommande tre åren.  På forskningssidan blev det en differens på 2,5 miljoner plus i relation till vad vi hade räknat med i VP. Sammantaget är detta små förändringar i relation till vad vi visste tidigare och VP beslutet i juni. Nu planerar vi för att konsistoriet tar kompletterande VP beslut redan i oktiober för att ge områden, fakulteter och institutioner så lång planeringstid för verksamheten som möjligt.

När jag läser om UKÄs uppdrag (fd HSV), kan jag inte låta bli att undra om det är en ny riskrevision som är på gång. ”Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av den högre utbildningen och för uppföljning och analys av bl.a. effektiviteten i högskolans resursutnyttjande, dvs. den granskande verksamheten.”

 

Rektorsråd för Campus Gotland.

Uppsala universitet söker, under förutsättning att regeringen och riksdagen fattar beslut om ett samgående mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland, ett Rektorsråd. Vid ett samgående kommer Högskolan på Gotland att få namnet Campus Gotland.

Rektorsrådet kommer att ha en strategisk roll underställd rektor samt en operativ och samordnande roll given av prefekter och andra ansvariga vid Uppsala universitet. Som rektorsråd arbetar du i nära samarbete med den administrativa chefen vid Campus Gotland. Fokus är att utveckla och företräda verksamheten vid Campus Gotland.

Intresserad? Få mer information här: http://www.uu.se/jobb/ovriga/annonsvisning?tarContentId=209047

 

HSV utesluts ur ENQA

Idag nåddes jag av nyheten att Högskoleverket uteslutits från den internationella utvärderingsorganisationen ENQA. Tyvärr, för vi behöver ett externt utvärderingssystem för högre utbildning som är internationellt erkänt. Det är en förtroendefråga för svensk utbildning i världen.

På kort sikt blir därför vårt interna kvalitetsarbete ännu mer viktigt. Uppsala universitet har ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete som vi ska vara stolta över. En tradition av utvärderingar som belyser allt från undervisnings- och examinationsformer till utbildningens relevans för arbetsmarknaden. I höst får vi besök av en internationell grupp med kunniga kollegor från nätverket Matariki. De ska göra en genomgång av vårt KrUUT projekt. (Kreativ utbildningsutveckling). Detta är en unik möjlighet för oss att få kvalificerad återkoppling på vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Låt oss ta vara på denna möjlighet.

Det är två år till att Högskoleverket kan ansöka om medlemskap på nytt. Förhoppningsvis kan vi tillsammans med andra lärosäten och Högskoleverket konstruktivt arbeta för ha ett system som håller internationell standard och främjar utveckling på plats till dess.
Läs mer på SUHFs hemsida
Läs mer på HSVs hemsida

God morgon!

Hösten gör sig allt tydligare påmind nu om mornarna. Det är lite kyligare och lite mörkare. Jag gillar hösten med terminsstart och nya studenter.

I veckan som ligger framför mig har vi bland annat två besök av ambassadörer, från Portugal och Bulgarien. Vi får besök imorgon av MAX IVs nye föreståndare Christoph Quitmann. Han tillträdde nyligen och det är bra att vi etablerar en god kontakt. Från hemsidan kan man läsa: ”Dr. Christoph Quitmann kommer närmast från tjänsten som verksamhetsansvarig på laboratoriet för synkrotronljus vid Swiss Light Source, Paul Scherrer Institutet i Schweiz. Dr. Quitmanns forskningsfält gäller främst ultrasnabba magnetiska fenomen och synkrotroninstrumentation.”

Imorgon ska jag också ha möte med SUHFs framtidsgrupp. Vårt uppdrag är beskrivet så här: ”Den grundläggande frågeställningen är vilka utmaningar som väntar svensk högskolesektor och vilken roll som universiteten kan eller bör spela i samhället? Av intresse för beskrivningarna är inte enbart utvecklingen i Sverige utan även vad som sker i EU och andra internationella trender. Det är också viktigt att få omvärldens syn på svensk högskolesektor, såväl från andra sektorer i Sverige som från nordiska lärosäten. En viktig utgångspunkt för arbetet är hur högskolesektorns ska möta en allt mer globaliserad omvärld vad gäller såväl forskning som utbildning och kunna tillgodose det framtida kompetensbehovet i samhällets olika sektorer.”
Om du vill veta mer om vad SUHF gör, titta gärna på deras hemsida: www.suhf.se

Jag ser också fram emot ett besök hos Institutionen för medicinska vetenskaper. En intressant vecka att se fram emot.

 

Reccegasquemottagning

Idag samlades nationerna utanför universitetshuset för att tåga in till Reccegasquemottagningen i aulan. Aulan fylldes av förväntansfulla recentiorer. Vi bjöds på fin musik och diplom delades ut till ”Terminens recentior” för varje nation. Högtidligt men samtidigt välkomnande.

I morse deltog jag i panelen på frukostseminarium på Fores i Stockholm om
”Sverigebildens betydelse i en globaliserad tillvaro”.  Vad innebär ökad globalisering för Sveriges globala rykte? Vilka konkreta reformer behövs för att öka Sveriges internationella kompetens? Går det att bestämma hur Sverige uppfattas av andra? Hur bör Sverige profilera sig gentemot utlandet? Hänger självbilden ihop med andras bild av oss? Jag var inbjuden med anledning av den artikel som jag och ledamöterna i SIs insynsråd skrivit på DN debatt nyligen om
 ”Svensk byråkrati stoppar internationella talanger” där vi lyfter frågor kring Sverige ska vara en attraktiv destination för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft från andra länder. Men en krånglig byråkrati försvårar rekryteringen. Det behövs bättre samordning och en uppstädning i det snåriga regelverket. Artikeln har översatts och publicerat på engelska: ‘Complex bureaucracy is depriving Sweden of foreign talent’. På mötet i veckan på Rosenbad lyftes dessa svårigheter och det verkar som om Björklund börjar så smått agera i frågan.

Nu vill jag önska er alla en trevlig helg! Samtidigt vill jag  passa på att tacka för den fina Operakonserten i aulan igår kväll.