Månad: februari 2012

Fördelning av utbildningsresurser: ny modell på remiss

Idag har vi skickat ut ett förslag till ny modell för fördelning av utbildningsresurser till vetenskapsområdena på remiss. Syftet är den modell som nu föreslås skall vara enkel och transparent och ge underlag för tydliga strategiska beslut och långsiktig utbildningsplanering. Stort tack till den arbetsgrupp som arbetat fram förslaget. Det har inte varit lätt att tydliggöra effekterna av förändringen eftersom den ”modell” som använts tidigare varit minst sagt svårgenomtränglig.

Den nya modellen utgår ifrån regeringens s.k. prislappar. Vi föreslår också ett delvis annat sätt att tänka och räkna, där vetenskapsområdena istället för ”utbildningsuppdrag” tilldelas ”takbelopp”, mot vilka avräkning sedan sker.

Den föreslagna modellen kommer säkert att väcka debatt eftersom som den synliggör den omfördelning av resurser mellan områdena som skett hittills. Grovt sett kan man säga att den tidigare modellen omfördelat vissa resurser från med-farm till tek-nat och hum-sam. Den nya modellen innebär att dessa medel ”återförs” till med-farm, men det är viktigt att inse att detta modellutfall inte med nödvändighet innebär någon dramatisk resursomflyttning i praktiken.

Modellen i sig skapar inte resursfördelning, däremot kommer den att fungera som en utgångspunkt för den årliga verksamhetsplaneprocessen där områdens olika äskanden skall vägas mot varandra. Innan ”modellen blir verklighet” kommer därför ytterligare faktorer in i bilden: dels kort- och långsiktiga effekter av förändringar i det takbelopp vi får av regeringen, dels effekterna av strategiska omfördelningar och gemensamma satsningar som vi själva vill göra.

Det skall bli spännande att se vilka kloka synpunkter som kommer fram i remiss-svaren! Hälsar Eva och Anders

Faculty Club

Mötet på utbildningsdepartementet igår med statsekreterare Peter Honeth om Högskola på Gotland avlöpte väl. Vi pratade om övergångsorganisation, hemställan, kvalitetsmedel och tidplan.

Efter mötet i Stockholm var jag inbjuden på Medfam’s Faculty Club. Mycket trevligt och en bra mötesform.  Denna Faculty Club har funnits i snart ett år och har inbjudna gäster för samtal någon gång i månaden. Vårt samtal täckte det mesta från anställningar, befordring, humor, internationalisering, studenter som driver förändringar. En del av samtalet kretsade kring kreativa mötesplatser och önskan att träffas över olika gränser och för att ha erfarenhetsutbyte och dialog. En fråga som lyftes var om vi ska ha en universitetsgemensam fakultetsklubb. Något att tänka på. För mig blev det ett givande samtal om Uppsala. Stort tack för att jag fick komma och delta i ett samtal med er!

Solen skiner!

Nu börjar det bli ljust på morgonen, skönt att solen skiner redan. 

På dagens ledningsråd har vi förslaget på ny resursfördelningsmodell för utbildning på grund och avancerad nivå på agendan. En tidigare utredning förslog att resurstilldelning ska baseras på den ersättning som tillämpas från regeringen för helårsstudenter och helårsprestationer med möjlighet för konsistoriet att göra eventuella omfördelningar. Då, i höstas, ansåg konsistoriet att modellen behövde utvecklas och införande kan ske först inför budgetåret 2013. En arbetsgrupp har nu lämnat ett förslag till rektors ledningsråd. Transperens och tydlighet är ledord för modellen. Efter diskussion i RL kommer förslaget ut på remiss. Sedan kommer förlaget till konsistoriet i april.

Idag på eftermiddagen, kommer jag tillsammans med ordförande Hans Dalborg besöka utbildningsdepartementet.  Vi ska diskutera Uppsala universitet och Högskolan på Gotland med bland annat statssekreterare Peter Honeth. Det är hemställan till regeringen om samgående mellan Uppsala universitet och Högskola på Gotland som är på dagordningen. Som jag har skrivit på bloggen tidigare leds en arbetsgrupp av vicerektor Margaretha Fahlgren och har i uppdrag att ta fram förslag på hemställan som ska tas upp på konsistorier den 19 april.

Erasmus Mundus

Så var det fredag igen! Tiden går fort och snart har jag varit här i Uppsala två månader. En rolig och lärorik tid. Kanske dags att sluta säga att jag är ny på jobbet, eller hur länge får man säga så? Men nya saker kommer jag att lära mig hela min rektorsperiod, det är jag helt säker på. Jag tycker det är skönt att vara inne på jobbet tidigt, att i lugn och ro titta igenom dagens ärenden, hinna fundera över stora och små frågor. Idag har jag haft en del möten och men hinner även arbeta mig neråt i högarna på skrivbordet.

Idag  önskade jag ca 60 personer välkomna på Erasmus Mundus seminarium idag vid Uppsala universitet som ordnades av IPK, Internationella Programkontoret. Vi har i dagsläget 3 program inom Joint Master Action 1 (EMA1) :

  • Erasmus Mundus Master in Evolutionary Biology
  • Erasmus Mundus Master in Humanitarian Action
  • Erasmus Mundus Master in Euroculture

Vi är partner i 8 program inom Global Partnership Action 2 (EMA2) sedan 2009, 80 personer har hittintill deltagit inom EMA2 och ytterligare 45 kommer att göra det 2012. Fokus har hittills varit Sydasien och Sydostasien. På måndagens ledningsråd ska vi diskutera kommande prioriteringar. Att delta i dessa program är ett kraftfullt och viktigt verktyg i arbetet med att utveckla kontakter och samarbeten med utomeuropeiska lärosäten men kräver också engagemang från lärosätet. Men svenskt regelverk sätter tyvärr vissa käppar i hjulet. Vi tog upp frågan i vårt budgetunderlag och förslår att regeringen fattar ett kompletterande beslut som medger att mellanskillnaden upp till respektive ersättningsbelopp kan räknas av mot takbeloppet. För på europeisk nivå har företrädare för svenska regeringen medverkat i utvecklingen av reglerna kring mundusprogrammen och bl.a. lagt fast att t.ex. mundusstudenter inom action 2 inte får erlägga högre avgifter än de stipendier som erhålls, dvs max 8000 EUR för insats 1 och 3000 EUR för insats 2 per läsår. Vi  hoppas att man från utbildningsdepartementets sida vill stötta svenska lärosäten att medverka i internationella samarbeten.

Trevlig helg önskar jag er alla!

Mål och Strategier

Roligt att läsa i  tidningen att Uppsala universitet ligger i topp när det gäller att marknadsföra vår forskning.

Inom rektors ledningsråd har vi börjat gå igenom ”Mål och Strategier”, diskutera hur de används och vilken påverkan de har på verksamheten.  ”Stärka sin position som världsledande universitet och bidra till en bättre värld” har fått genomslag hos oss. Hur ska vi tillsammans arbete med dessa Mål och Strategier framgent, vilka frågor är mest angelägna för oss att lyfta framöver? Vi (ledningsrådet) kommer successivt att läsa och diskutera de program och handlingsplaner som finns fastställda av rektor och konsistoriet. Ta gärna några minuter och titta igenom våra ”Mål och Strategier” igen. Det finns många bra tankar och strategier för att nå våra mål och den här typen av dokument kan gärna läsas och diskuteras vid flera tillfällen.

Igår träffade vi Lars Leijonborg för att diskutera AstraZeneca, konsekvenser av nedläggningen i Södertälje och försöka se konstruktiva vägar framåt. Bra samtal.

Gotland – work in progress och ny Humaniorablogg

Idag hade styrelsen för Högskolan på Gotland sammanträde. De fick precis som vi på konsistoriet i fredags en lägesrapport om hur arbetet fortskrider.Vi har en tradition av samarbete  som nu fördjupas och vi arbetar mot ett samgående som kommer att resultera i att verksamheten på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Till regeringen föreslår vi en ändring i regleringsbrevet för Uppsala universiet som lyder ”Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. ”Campus Gotland” ska erbjuda en akademisk miljö med fullvärdig utbildning och forskning.”

Verksamheten på Gotland ska bli en del av Uppsala universitet – del av institutioner, del av fakulteter och vetenskapsområden. Vad betyder det för lärare, studenter och forskare? Hur ska studentinflytandet se ut? Det finns massor av frågor. Det finns också möjligheter att bygga nya framstående miljöer – där vi tillsammans kan bilda starka internationellt konkurrenskraftiga vetenskapliga miljöer med både utbildning och forskning. Miljöer som ska tåla både en ny KOF-granskning och granskning av den nya tillsynsmyndigheten för högskolan.

Vi har  13 arbetsgrupper på institutionsnivå som tittar på det här nu. Förhoppningsvis kommer alla frågor upp på bordet. En övergripande arbetgrupp under ledning av vicerektor Margaretha Fahlgren kommer att skriva fram en hemställan till regeringen som ska behandlas av respektive styrelse den 19 april. På vår webb kan du följa arbetet. Där finns alla dokument, från avsiktsförklaringen till det förslag till skrivning i regleringsbrevet för Uppsala universitet som konsistoriet behandlade i fredags. http://uadm.uu.se/insidan/om-Uppsala-Gotland/

Samtidigt vill jag tipsa om en nystartad  forskarblogg ”Humaniorabloggen” för humanister och samhällsvetare i ett unikt samarbete med lokaltidningen UNT. Idag publicerades första bidraget skrivet av Coco Norén, professor i romanska språk. Som värd för humaniorabloggen står SALT – Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology vid Uppsala universitet.

 

Möte med konsistoriet

Det går väldigt bra för Uppsala universitet! Det var mitt tydliga budskap till konsistoriet idag. Idag har  jag och prorektor Anders Malmberg haft vårt första möte med konsistoriet i våra nya roller. Det var många bra föredragningar och diskussioner under ledning av vår effektiva ordförande Hans Dalborg.

Årsredovisningen för 2011 är rolig läsning. Sedan 2007 har vi ökat intäkterna med en miljard! Det är en stor ökning på fyra år. Förra året ökade vi antalet anställda med 350 heltider vilket innebär över 500 personer.  Vi har fler studenter än någonsin och vi har lyckats ta en större del av forskningsbidragen från Vetenskapsrådet än tidigare. Expansion utan att vi ger avkall på kvalitén.  Det visas inte minst i KOF-utvärderingarna.

Jag är djupt imponerad. Av er forskare, lärare, doktorander och alla som bidragit till det strålande resultat som presenteras i årsredovisningen. Det förstärker också den bild jag fått vid de alla besöken under mitt introduktionsprogram.Uppsala universitet växer så det knakar. Det är inte så konstigt om det blir lite växtvärk här och där.

I budgetunderlaget, som också var uppe på konsistoriets dagordning, berättar vi för regeringen vad vi planerar för de kommande tre åren och vilka förstärkningar vi anser nödvändiga. Några har jag skrivit om i bloggen tidigare.

Vi vill ha fler utbildningsplatser och en högre ersättning för varje utbildningsplats. Regeringens satsning på humaniora och samhällsvetenskap är långt ifrån tillräcklig om vi ska behålla hög kvalitet och internationell konkurrenskraft. Det behövs en generell förstärkning av anslaget vilket både vi och studenterna har påtalat vid flera tillfällen (och fortsätter att påtala). Trots rekordhögt söktryck tvingas universitetet att minska antalet utbildningsplatser. Det beror dels på att vi förlorar de tillfälliga platserna som regeringen fördelade för att möta en tuff arbetsmarknad, dels schablon neddragningen för nollpoängare och  dels neddragningar pga studieavgifterna.

 På forskningssidan lyfter universitetet fram angelägna satsningar för att möta aktuella samhällsutmaningar på nationell och global nivå. Några exempel på områden vi vill satsa extra på är islamisk teologi och filosofi, migrationsrätt, infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Självklart finns också behovet av fortsatta satsningar på SciLifeLab och det europeiska InnoEnergy med.

Läs mer i årsredovisningen och i budgetunderlaget. De kommer att finnas på vår webbplats efter den 22 februari.

Det går bra för Uppsala universitet.  Mötet med konsistoriet var ett bra avslut på en kul vecka. Det är sportlov för många nästa vecka, jag ska ta mig två dagar i Stöten med familjen. Ha det riktigt bra, njut av vintern och trevlig helg!

Besök på Medfarm del II

Igår hade vi andra delen av vårt områdesbesök på Medfarm  med besök på Akademiska sjukhuset och Rudbecklaboratoriet. Det blev en fullmatad och fascinerande eftermiddag. Vi hann med besök på NIVA- neurologisk intensivvårdsavdelning, Centrum för klinisk medicinsk forskning och Klinisk träningscentrum. Jag fick en snabblektion om HLR på spädbarn; tack och lov var det en docka. På Rudbeck fick vi en rad 10 minuters presentationer om olika forskningsprojekt.  Stor bredd och djup, många exempel på spännande forskning! Vi fick också en genomgång av utbildningarna på medfarm. Praktilk och VFU togs upp,  annat som lyftes var internationalisering. Ett tema som även studenterna tog upp med oss igår, förutom studieplatser. Tack till er alla som tog er tid! Vi uppskattar det mycket.

Besök på Medfarm

Områdesbesök på vetenskapsområdet medicin och farmaci pågår. Igår besökte vi BMC. Vi fick en övergripande genomgång av vicerektor Britt Skogsied och mer i detalj om fakulteterna av dekanerna. Vi uppskattar presentationerna som Anja Sandström och Lena Friberg gav om sin forskning, spännade. En snabb genomgång av lokalerna och besök på SciLifeLab hann vi med före vi träffade studenter från alla programmen. En fullmatad eftermiddag och många möten med motiverade och engagerade människor. Kul! Idag kommer vi att besöka Akademiska sjukhuset och Rudbecklaboratoriet. Det blir säkert en minst lika givande dag.

Före det ska jag träffa konsistoriets studentrepresentanter för att prata om det kommande mötet på fredag. Flera rapporter från internrevisionen, årsredovisning och budgetunderlag till deppet samt en lägesrapport ang Högskolan på Gotland är på dagordningen.

Ikväll är det middag med årets Celsius och Linnéföreläsare.

Imorgon kan vi höra deras föreläsningar :
Celsiusföreläsare, Henry N. Chapman (UK)
”Imaging Molecules with Brilliant X-ray Laser Pulses”
Linnéföreläsare, Susan Lindquist (US)
How Protein Folding Interfaces with the Environment to Drive Evolution”

Dagens frågor

Många frågor har passerat under dagen. Krishanteringsplan, ESS och stipendiefrågor. På rektors ledningsråd var det lägesrapport om Högskolan på Gotland, en livlig diskussion kring rektorsrådsfunktionen och samtal kring remissen om tre myndigheter som ska bli två. Vi fick en bra genomgång av hur befintliga program och handlingsplaner hänger ihop. Det har skett ett stort arbete de senaste åren med att ha färre och bättre koordinerade dokument.  Vi kommer att gå igenom programmen och handlingsplanerna lite mer på djupet framöver. ScliLifeLab och Astra Zeneca var uppe som informationspunkter.

Snart ska jag bege mig till aulan – Blue Monday Jazz Surprise. Fri entré och varmt välkomna står det på inbjudan. Vi ses kanske där?

Ikväll har vi en välkomstreception för våra mastersstudenter och gästforskare. Jag ska hälsa dem välkomna i Universitetshuset. Trevligt uppdrag.